W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę o nr ewid. 204/8 w miejscowości Krerowo, obręb ewid. Krerowo, gm. Kleszczewo

Data uchwały:
2023-04-26

Numer uchwały:
LIII/447/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia