WÓJT GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 10.05.2023 r.

OR.6220.17.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022 r. Dz. U. poz. 1029 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji  (2/2023 - znak OR.6220.17.2022 z dnia 10.05.2023 r.) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Szewce, cz. dz. nr ew. 355/2, AR-4, obręb 0002 Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie

 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także udostępniam na okres 14 dni od daty nin. Ogłoszenia treść w/w decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu. Z w/w dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00). W celu ustalenia terminu przeglądania akt spraw, proszę o kontakt pod nr tel. 61 8176 033 wew. 124 lub elektronicznie na adres: m.nowicka@kleszczewo.pl.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kleszczewo, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.kleszczewo.pl, na tablicach ogłoszeń w sołectwach Szewce i Gowarzewo.

 

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo następuje z dniem 10.05.2023 r.

 

 

                                               /-/

Bogdan Kemnitz

Wójt Gminy Kleszczewo