I.             Nazwa i adres jednostki:

                        Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

II.           Stanowisko:

                  Stanowisko do spraw ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

III.         Wymagania niezbędne:

1.             obywatelstwo polskie,

2.             pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.             doświadczenie zawodowe: wymagane,

4.             wykształcenie: wyższe kierunek ochrona środowiska,

5.        dobra znajomość obsługi komputera,

6.             brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.             stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

8.             nieposzlakowana opinia.

 

IV.          Wymagania dodatkowe:

1.               Znajomość zagadnień wynikających z pracy na stanowisku objętym naborem
w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

2.               Doświadczenie zawodowe związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.               Zaangażowanie, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

4.               Prawo jazdy kat. B, dysponowanie  samochodem.

 

V.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)    realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,

2)    prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

VI.          Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.     Miejsce wykonywania pracy:

Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo,

praca w budynku, jak również wyjazdy w teren.

2.     Wymiar czasu pracy: cały etat.

3.     Pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony.

 

VII.        Wskaźnik niepełnosprawności:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

VIII.     Wymagane dokumenty:

1.     CV ze zdjęciem, uwzględniające przebieg dotychczasowego wykształcenia i pracy zawodowej.

2.     List motywacyjny.

3.     Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4.     Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie.

5.     Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

6.     Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy).

7.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

8.     Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9.     Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku.

10.   Oświadczenie o zgodnie na przetwarzanie danych osobowych.

 

Kserokopie składanych dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

 

               Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.

 

IX.         Miejsce i termin złożenia dokumentów.

1)    Oferty i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kleszczewo lub włożyć do skrzynki na korespondencję umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy albo przesłać na adres Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4,
63-005 Kleszczewo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw ochrony środowiska
w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo
” do dnia  19 czerwca 2023 r. do godz. 16.00.

2)    Terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu Gminy Kleszczewo (nie data nadania).

3)    Koperty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.       Uwagi końcowe:

1.     Nabór przeprowadzony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko do spraw ochrony środowiska w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

2.     Nabór zostanie przeprowadzony w trzech (III) etapach:

I etap - weryfikacja dokumentów;

II etap - test znajomości zagadnień na stanowisku, którego dotyczy nabór;

III etap - rozmowa kwalifikacyjna.

3.     Kandydaci zakwalifikowani do II i III etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

4.     Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kleszczewo oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kleszczewo.