Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Powołuje się komisję konkursową dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie ul. Poznańska 2.

2.     W skład komisji wchodzą:

 

   1)   Ewa Iczakowska

przedstawiciel organu prowadzącego,

przewodniczący komisji

   2)   Agata Kaczmarek

przedstawiciel organu prowadzącego

   3)   Bogumiła Plaszczak

przedstawiciel organu prowadzącego

   4)   Magdalena Sołtysiak

przedstawiciel organu prowadzącego

   5)   Izabela Liebert-Jędroszkowiak

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

   6)   Marek Przybylski

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

   7)   Violetta Dąbek

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

   8)   Kazimierz Baczyński

przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

   9)   Katarzyna Boruszak

przedstawiciel Rady Pedagogicznej

10)  Krzysztof Porębiak

przedstawiciel Rady Pedagogicznej

11)  Maria Skrodzka

przedstawiciel Rady Rodziców

12)  Szymon Gumiński

przedstawiciel Rady Rodziców

13)  Jarosław Bytniewski

przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

14)  Krzysztof Wojciechowski

przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

15)  Janusz Świątkowski

przedstawiciel KNSZZ „Solidarność 80”

§ 2

 

1.     Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) upoważnia się członków komisji konkursowych do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania, którym jest wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół oraz zespołów publicznych szkół.

2.     Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, członkowie komisji konkursowych zobowiązani są do:

1)    przetwarzania danych osobowych zgodnie z nadanym upoważnieniem;

2)    przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz regulacji wewnętrznych wprowadzonych i wdrożonych do stosowania przez Administratora;

3)    zachowania w tajemnicy danych osobowych, innych informacji chronionych na podstawie przepisów prawa oraz sposobów ich zabezpieczania, także po wygaśnięciu członkostwa w komisji konkursowej;

4)    niewykorzystywania danych osobowych oraz innych informacji uzyskanych w związku z realizacją zadań członka komisji konkursowej w celach prywatnych, o ile nie są one jawne.

 

§ 3

 

1.        W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uczestnictwo w pracach komisji konkursowej przez poszczególnych jej członków, uczestnictwo osoby zastępującej nieobecnego członka komisji w jej pracach uzależnione jest od przedłożenia imiennego upoważnienia wystawionego w formie pisemnej przez organ wskazujący przedstawiciela do prac w komisji.

2.        Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 należy przedłożyć w dniu przeprowadzenia konkursu, najpóźniej przed rozpoczęciem prac komisji.

 

§ 4

 

Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia swojej pracy.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.