Kleszczewo, 9 czerwca 2023 r.

Nr sprawy RK.6722.4.8.2021

Nr sprawy PP.6722.1.8.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

1)        zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo;

2)        zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działek nr 93/3 i 94/4 w miejscowości Kleszczewo.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą  Nr XXXI/255/2021 z dnia 2 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/264/2021 z dnia 29 września 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 czerwca 2023 r. do 18 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie,  ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach otwarcia urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.kleszczewo.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 lipca 2023 r.,  w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie:

1)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo – godz. 15:00;

2)    projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działek nr 93/3 i 94/4 w miejscowości Kleszczewo – godz. 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów zmian planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo  albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Uwagi do prognoz oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Kleszczewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy  w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, lub urzad@kleszczewo.pl z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

                                                                                                             Wójt Gminy Kleszczewo

                                                                                                                  (-) Bogdan Kemnitz

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH:

Na podst. Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczewo.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@kleszczewo.pl

Adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.kleszczewo.pl zakładka Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji