Nr sprawy:PP.6722.4.2023                                                                                   Kleszczewo, dnia 4 lipca 2023 r.

                 PP.6722.5.2023

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia:

1)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w Tulcach w rejonie ulicy Nagietkowej i Sosnowej;

2)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo;

3)    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej dz. nr ewid. 209/9, 209/8, 209/6, 111/46, 208/175 i część dz. ewid. nr 564/20 w miejscowości Gowarzewo;

4)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki o nr ewid. 42/20 oraz 42/13 w miejscowości Śródka, obręb ewid. Śródka, gm. Kleszczewo;

5)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 2447P.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczewo Uchwały Nr XLI/336/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwały Nr XLIII/355/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwały Nr XLVII/380/2022 z dnia 26 października 2022 r., Uchwały Nr LIII/446/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz Uchwały Nr LIV/459/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: e-mail: urzad@kleszczewo.pl albo za pomocą platformy ePUAP w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uwagi i wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@kleszczewo.pl.

Uwaga lub wniosek powinny zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga lub wniosek.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

                  Wójt Gminy Kleszczewo

(-) Bogdan Kemnitz

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH:

Na podst. Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczewo. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@kleszczewo.pl Adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.kleszczewo.pl zakładka Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji