Data posiedzenia:
2023-08-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Działalność Schroniska w Skałowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu informacji o kandydatkach na ławników.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo w części tekstowej w zakresie lokalizacji dróg gminnych i wewnętrznych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka (nr LVI/473/2023).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 68/6 w miejscowości Komorniki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 562 w miejscowości Gowarzewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo