Obywatele polscy, którym przysługuje prawo wybierania ujęci są w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców, sporządzonym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie glosowania, w którym dana osoba ujęta jest z urzędu lub na wniosek.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie glosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy:

·          stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,

·          stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,

·          nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy /z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy/,

są ujmowani w stałym obwodzie glosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie glosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie glosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie glosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

·         papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem

·         elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Usługa dostępna na platformie GOV.PL od dnia 1 września 2023 r. – Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowani obywatela polskiego.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie glosowania obywatela polskiego mogą być składane przez cały rok.

 

Miejsce składania wniosku:

Urząd Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

Wymagane dokumenty:

·          wypełniony, podpisany wniosek,

·          zgodnie z art. 20 kodeksu wyborczego, przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie glosowania jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem. Wobec powyższego do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie glosowania należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku np.:

- tytuł prawny do lokalu /akt notarialny, umowa najmu lokalu/,

- oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, która potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu,

- potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania /wyłącznie strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania/,

- inne dokumenty , które potwierdzają związek z gminą Kleszczewo /np. umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie wydane przez organizacje społeczne, stowarzyszenia itd./

 

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku udokumentowania faktu stałego zamieszkania pod wskazanym adresem.

 

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

·          termin załatwienia sprawy: 5 dni od dnia złożenia wniosku,

·          organ wydaje decyzję o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców,

·          skargę na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

 

Opłaty: wolne od opłat.

 

Przepisy regulujące sprawę:

·          ustawa z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy,

·          rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.07.2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania