Wójt Gminy Kleszczewo informuje, że w celu zapewnienia jak najszerszego udziału w procesie głosowania, wyborcy mający problemy z poruszaniem się oraz samodzielnym dotarciem do właściwego lokalu wyborczego, którzy równocześnie nie chcą skorzystać z innych alternatywnych form głosowania np. przez pełnomocnika czy głosowania korespondencyjnego, mogą liczyć na pomoc Gminy Kleszczewo w zakresie organizacji bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego i z powrotem. Zgłoszenia w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej, należy przekazywać do Urzędu Gminy Kleszczewo do dnia:

2 października 2023 r. (poniedziałek) do godz. 1600.

Zgłoszenia:

 

- pisemne przyjmowane będą pod adresem Urzędu Gminy Kleszczewo:

ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo,

 

- ustne przyjmowane będą pod numerem telefonu:

(61) 8176017, 8176020, 8176033 w godzinach pracy Urzędu,

 

- elektroniczne pod adresem:

 urzad@kleszczewo.pl lub przez ePUAP (/yjr1391lml/SkrytkaESP).

 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, informację o opiekunie, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Na podstawie takiego zgłoszenia, zostaną ustalone trasy dowozów i najpóźniej na 3 dni przed wyborami (tj. do 11 października br.) każdy zainteresowany otrzyma informację zwrotną o orientacyjnej godzinie przewozu.

 

 Wójt Gminy

    /-/ Bogdan Kemnitz