Data posiedzenia:
2023-09-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Informacja o zakończonym roku szkolnym oraz przygotowanie szkół do roku szkolnego 2023/2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 24/1 i 24/2 w obrębie ewidencyjnym Bylin.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 17 w obrębie ewidencyjnym Poklatki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej o powierzchni 1,09 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 168/4 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnej o powierzchni 1,00 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 168/4 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 20 w obrębie ewidencyjnym Krzyżowniki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną numerem ewidencyjnym 84 i 85 w obrębie ewidencyjnym Poklatki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 81/2 w obrębie ewidencyjnym Tulce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki o nr ewid. 106/1, 106/2, 108/27, 108/32, 108/33, 108/34 w miejscowości Gowarzewo, obręb ewid. Gowarzewo, gm. Kleszczewo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren w rejonie ul. Dębowej i Gajowej w miejscowości Tulce, obręb ewid. Tulce, gm. Kleszczewo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren w rejonie ul. Truskawkowej, Malinowej, Porzeczkowej, Oliwkowej, Winogronowej w miejscowości Gowarzewo, obręb ewid. Gowarzewo, gm. Kleszczewo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w transporcie zbiorowym środkami komunikacji gminnej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2023-2041.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania oraz kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027:
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) przedstawienie informacji o kandydatach,
c) przedstawienie zasad głosowania,
d) przeprowadzenie tajnego głosowania
e) odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania,
f) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór ławników na kadencję 2024-2027.
21. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
22. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
23. Zapytania i wolne wnioski.
24. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo