Kleszczewo, 3 listopada 2023 r.

Nr sprawy: PP.6720.1.3.2023

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (zmiana nr 14)

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zmianami) oraz w związku z Uchwałą Nr XLI/335/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą nr XLIII/354/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/379/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr LIII/445/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 kwietnia 2023 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo (zmiana nr 14) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 listopada 2023 r. do 5 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, w godzinach otwarcia urzędu oraz na stronie internetowej http://bip.kleszczewo.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie o godz. 13:30.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kleszczewo albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Kleszczewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, lub urzad@kleszczewo.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2023 r.

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Kleszczewo. Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                                                                                                                                                           (-) Wójt

                                                                       Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH:

Na podst. Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczewo.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@kleszczewo.pl

Adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie www.kleszczewo.pl zakładka Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji