Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

1.     Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kleszczewo na 2024 r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami według załącznika Nr 1.

2.     Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia według Załącznika Nr 2.

3.     Projekt budżetu przedkłada się Radzie Gminy Kleszczewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.