Sprawozdanie z wykonania

Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za 2004r.

 

 

Uchwalony na 2004r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swych celach zakładał ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, zmianę struktury ich spożycia, krzewienie trzeźwości i abstynencji, przeciwdziałanie alkoholizmowi i usuwanie jego następstw, a także zapobieganie zjawiskom społecznym związanym z nadużywaniem alkoholu.

Powyższe założenia wypełniano poprzez realizację następujących zadań:    

 

 

1.      Ograniczenie dostępności alkoholu:

Przestrzegano realizacji uchwały Nr IV/20/2002 z 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu /za wyjątkiem piwa/ do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

GKRPA w 2004r. zaopiniowała pozytywnie następujące wnioski w sprawie uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a)      do spożycia w miejscu sprzedaży :

-  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa  - 3 wnioski

- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 3 wnioski

- o zawartości powyżej 18% alkoholu – 4 wnioski

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży ustalony przez Radę Gminy wynosi 6 punktów – obecnie sprzedaż prowadzona jest w 5 punktach.

b) do spożycia poza miejscem sprzedaży:

 -  o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa  - 18 wniosków

- o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 16 wniosków

- o zawartości powyżej 18% alkoholu – 13 wniosków

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustalony przez Radę Gminy wynosi 28 punktów – obecnie sprzedaż prowadzona jest w 21 punktach.

W celu sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został powołany zespół kontrolny złożony z przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu Gminy i Policji. Zespół przeprowadził kontrole w 8 placówkach prowadzących sprzedaż alkoholu. 

Zgodnie z założeniem przyjętym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzone zostało szkolenie dla osób prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Podczas szkolenia szczególny nacisk położono na aspekt odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu przez personel placówek handlowych i gastronomicznych.

 

 

2. Zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:

GKRPA  rozpatrzyła 6 wniosków dotyczących osób uzależnionych od alkoholu i ustaliła sposoby dalszego postępowania w poszczególnych przypadkach. Wobec 2 osób podjęto czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a 4 sprawy tego typu są w przygotowaniu.

Komisja zapraszała osoby uzależnione od alkoholu, bądź zagrożone chorobą alkoholową  na swe posiedzenia podczas których prowadzono rozmowy mające na celu motywowanie do podjęcia terapii antyalkoholowej, a także informowano o możliwościach leczenia uzależnienia. Możliwość uzyskania pomocy istniała również podczas dyżurów punktu konsultacyjnego, które były realizowane w siedzibie Komisji przez Sekretarza GKRPA jeden raz w miesiącu.

GKRPA  w 2004 roku zapewniała pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin: 30 osób skorzystało z porady psychologa dyżurującego raz w miesiącu w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Komisji. Warto nadmienić, iż punkt ten z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza, jeśli chodzi o diagnozowanie relacji wewnątrzrodzinnych.

Wiedzą i materiałami na temat możliwości leczenia uzależnień i wszelkich innych form pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin służyli także członkowie GKRPA oraz przedstawiciele instytucji współpracujących w realizacji GPPiRPA. Szczególną rolę w diagnozowaniu problemu osób i rodzin zagrożonych problemem alkoholowym odgrywała ścisła współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 

3. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej i materialnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

Współpracowano z OPS – em i szkołami w zakresie organizowania dodatkowej opieki dla dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc.

W Kleszczewie już drugi rok szkolny funkcjonuje zorganizowana przez GKRPA świetlica środowiskowa, gdzie jest organizowany czas dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Fachowa pomoc nauczycieli, urozmaicone zajęcia oraz podwieczorek sprawiają, że frekwencja w świetlicy utrzymuje się na wysokim poziomie – obecnie systematycznie korzysta ok. 25 dzieci. Okazuje się, że aktualnie zajmowany lokal przy OPS jest niewystarczający dla tej liczby podopiecznych, wobec czego planuje się przeniesienie świetlicy do większych pomieszczeń. W maju dzieci ze świetlicy środowiskowej wzięły udział w międzygminnym turnieju świetlic w Kostrzynie Wlkp. Drugi tego rodzaju, tym razem mikołajkowy turniej odbył się w listopadzie.  Na podkreślenie zasługuje fakt, iż od początku funkcjonowania świetlicy pięć osób świadczy pracę na rzecz dzieci nieodpłatnie.

W bieżącym roku, przy udziale środków GKRPA prowadzone były prace modernizacyjne mające na celu zaadaptowanie na potrzeby związane z realizacją GPPiRPA pomieszczeń po magazynie sklepowym i kotłowni węglowej w budynku komunalnym w Tulcach.  Świetlicę środowiskową dla dzieci prowadziło również w 2004 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty na Wsi w Tulcach, w tym celu wykorzystano pomieszczenia udostępnione przez miejscową parafię.

Działając w myśl założeń programowych GKRPA udzielała w uzasadnionych przypadkach wsparcia materialnego – pomoc udzielana była w formie bezgotówkowej, t.j. m.in. poprzez zapewnianie gorących posiłków, przydział zleceń na zakup żywności oraz opału.

 

4. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży:

Znaczną rolę w realizacji zadań w tym zakresie odgrywają gminne placówki oświatowe. Szkoły realizowały opracowane przez siebie programy profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Powyższa tematyka podejmowana była przez wychowawców klas oraz pielęgniarki szkolne. Szczegółowy wykaz zajęć stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Instytucją, która odgrywała wiodącą rolę w realizacji funkcji profilaktycznych zawartych w GPPiRPA jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. W ramach zagospodarowania czasu wolnego jako alternatywne formy rozrywki zapobiegające powstawaniu patologii społecznej organizowane były zajęcia wypoczynkowe pod hasłem „Akcja Zima” oraz przeprowadzana na szeroką skalę „Akcja Lato”, podczas której z wypoczynku w formie kolonii oraz półkolonii sfinansowanego przez Komisję skorzystało ponad 300 dzieci. Podczas każdego z turnusów półkolonii przeprowadzana była przez przedstawiciela Komisji pogadanka antyalkoholowa połączona z prezentacją materiałów edukacyjnych. Do największych przedsięwzięć realizowanych z budżetu GKRPA należało również spotkanie dla osób starszych z całej gminy z okazji Dnia Seniora.

 Komisja finansowała lub współfinansowała również inne działania związane ze sportem i rekreacją oraz organizacją imprez lokalnych, jako formami spędzania czasu wolnego, zapobiegającymi powstawaniu patologii społecznej, organizowane przez: GOKIS, szkoły, Klub Sportowy Clescevia, Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi w Ziminie,  Związek Harcerstwa Polskiego, Caritas parafii tuleckiej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty na Wsi w Tulcach, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką Wsi Gowarzewo.

Mówiąc o działalności  profilaktycznej należy wspomnieć, iż informacje na temat GPPiRPA, jak również organizowanych imprez dostępne były w Internecie, jak również w prasie lokalnej.  W siedzibie Komisji dostępne są kasety wideo oraz  literatura fachowa związane z szeroko rozumianą tematyką alkoholową.

 

5. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

Główną, choć nie jedyną, formą wsparcia ze strony gminy jest pomoc finansowa udzielana przez GKRPA przedsięwzięciom organizowanym na terenie gminy, których cele są zgodne z założeniami GPPiRPA. W realizacji swych zadań GKRPA w różnych formach współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, służbą zdrowia, szkołami, parafiami, sądem, GOKIS e-m  i organizacjami pozarządowymi z terenu gminy oraz o zasięgu powiatowym – we współpracy z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Kleszczewie przed świętami wielkanocnymi zakupiono paczki ze słodyczami w ramach programu „Zajączek 2004”.

 

6. W zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:                                                              Do GKRPA wpłynęły 2 skargi  w sprawie łamania prawa przez właściciela całodobowego sklepu „Hentia” w Tulcach. Po niezapowiedzianej kontroli GKRPA, jak również po uzyskaniu informacji ze strony Komisariatu Policji w Kórniku Komisja  nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W pozostałych punktach sprzedaży alkoholu również nie stwierdzono uchybień.

 

6. W zakresie zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczewie:

Członkowie Komisji otrzymywali wynagrodzenie zgodnie z zasadami przyjętymi w GPPiRPA na 2004r.

Kończąc niniejsze sprawozdanie pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań mających na celu ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych z uzależnieniami, w tym głównie z obecnie najbardziej dotkliwym społecznie  problemem alkoholowym.

                                                                                                           

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                    Gminnej Komisji Rozwiązywania

                                                                                          Problemów Alkoholowych

 

                                                                                                  Bogdan Kemnitz

 

 

 

Kleszczewo 30 grudzień 2004r.