Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496626
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Sprawy organizacyjne

Artykuły
  Uchwała Nr XLVI/319/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej
  Uchwała nr XLV/315/2010 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na miesiące sierpień-październik 2010r.
  Uchwała nr XLV/314/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w Gminie Kleszczewo.
  Uchwała nr XLIII/291/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  Uchwała nr XLI/282/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  Uchwałanr XLI/276/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
  Uchwała nr XL/272/2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
  Uchwała nr XXXIX/266/2009 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad finansowania sołectw na terenie gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XXXIX/267/2009 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2010r.
  Uchwała nr XXXVII/258/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  Uchwała nr XXXIV/245/2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  Uchwała nr XXXIV/244/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bystrzyca Kłodzka z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe o charakterze edukacyjnym dla dzieci z rodzin, które ucierpiały na skutek powodzi w 2009r.
  Uchwała nr XXVIII/218/2009 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
  Uchwała nr XXVIII/217/2009 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Uchwała nr XXVIII/216/2009 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania na obszarze Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XXVII/207/2009 w spr. ustalenia wysokości diet dla soltysów
  Uchwała nr XXVII/206/2009 w spr. ustalenia wysokości diet radnych
  Uchwała nr XXVII/205/2009 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r.
  Uchwała nr XXIII/177/2008 w spr. uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  Uchwała nr XXIII/176/2008 w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
  Uchwała nr XXI/164/2008 w spr. ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXI/162/2008 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednost
  Uchwała nr XXI/149/2008 w spr. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2008r.
  Uchwała nr XXI/148/2008 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  Uchwała nr XXI/146/2008 w spr. przystąpienia Gminy Kleszczewo do Stowarzyszenia "Światowid".
  Uchwała nr XXI/145/2008 w spr. przystąpienia do Stowarzyszenia -Lokalna Grupa Działania "Wiejskie skarby okolic Poznania".
  Uchwała nr XIX/123/2008 w spr. zmiany uchwały w sprawie utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"
  Uchwała nr XIX/114/2008 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  Uchwała nr XVIII/111/2008 w spr. ustanowienia znaku graficznego - logo Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XVII/108/2008 w spr. przystąpienia do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Wiejskie skarby okolic Poznania".
  Uchwała nr XVII/107/20088 w spr. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczewo w przedmiocie zmiany granic Gminy.
  Uchwała nr XV/103/2008 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
  Uchwała nr XIV/93/2007 w spr. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XIV/91/2007 w spr. ustalenia planu pracy rady gminy na I półrocze 2008r.
  Uchwała nr XIV/88/2007 w spr. ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
  uchwała nr XIV/87/2007 w spr. ustalenia wysokości diet dla Radnych.
  Uchwała nr XIV/86/2007- ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
  Uchwała nr XIV/85/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzeia dla Wójta Gminy
  Uchwała nr XII/69/2007 w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Kleszczewo Pani Mirosławy Nowak o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
  Uchwała nr XII/68/2007 w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Kleszczewo Pani Genowefy Przepióra o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
  Uchwała nr XI/64/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy kleszczewo w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
  Uchwała nr XI/62/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
  Uchwała nr XI/61/2007 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowegow Poznaniu.
  Uchwała nr XI/60/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
  Uchwała nr IX/57/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy.
  Uchwała nr IX/54/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2007r
  Uchwała nr IX/52/2007 w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłaszanych kandydatach na ławników.
  Uchwała nr VII/46/2007 w sprawie stwierdzenia przejęcia porzuconego pojazdu na własność Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr VII/41/2007 w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy
  Uchwała nr 40/VI/2007 w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Pani Mirosławy Nowak o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
  Uchwała nr VI/39/2007 w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Pani Genowefy Przepióra o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
  Uchwała nr V/35/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Dorotę Wiśniewską
  Uchwała nr IV/27/2007 w sprawie określenia zasad finansowania sołectw na terenie gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr IV/26/2007 w sprawie ustanowienia reprezentantów Gminy w Stowrzyszeniu Gmin i Powiató Wielkopolski.
  Uchwała nr IV/24/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.
  Uchwała nr III/21/2006 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 207r.
  Uchwała nr III/17/2006 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadn. w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
  Uchwała nr II/12/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
  Uchwała nr II/11/2006 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
  Uchwała nr II/7/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.
  Uchwała nr II/6/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  Uchwała I/5/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewoedniczącego Komisji Rewizyjnej
  Uchwała I/4/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
  uchwała nr I/3/2006 w sprawie ustalenia składów osobowytch Komisji Stałych Rady Gminy
  Uchwała I/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
  Uchwała I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy