Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496689
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Artykuły
  Uchwała nr XLV/313/2010 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo budynków i budowli w miejscowości Kleszczewo.
  Uchwała nr XLV/312/2010 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.
  Uchwała nr XLV/311/2010 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości.
  Uchwała nr XLIV/310/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, w celu określenia zasad lokalizacji urządzeń związanych z wydobyciem
  Uchwała nr XLIV/309/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, w celu określenia zasad lokalizacji urządzeń zw
  Uchwała nr XLIV/302/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo nieruchomości Skarbu Państwa.
  Uchwała nr XLIV/299/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo obejmującego działki położone w Gowarzewie Markowicach, Krzyżownikach, Śródce, Krerowie, Bylinie.
  Uchwała nr XLIV/298/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie , Tulcach , Gowarzewie i Komornikach.
  Uchwała nr XLIV/297/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Kleszczewo, Zimi
  Uchwała nr XLIII/296/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
  Uchwała nr XLIII/294/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Krerowo
  Uchwała nr XLII/284/2010 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Nagradowice.
  Uchwała nr XL/273/2010 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych
  Uchwała nr XXXVIII/262/2009 w sprawie określania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XXXVII/256/2009 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w miejscowości Tulce.
  Uchwała nr XXXVII/255/2009 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczewo i Krzyżowniki.
  Uchwała nr XXXIV/243/2009 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonychmiejscowości Kleszczewo
  Uchwała nr XXVIII/215/2009 w spraiwe wyrażenie zgody na nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo nieruchomości Skarbu Państwa
  Uchwała nr XXVIII/214/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności i nabycie nieruchomości
  Uchwała nr XXVIII/213/2009 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy Gminy polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Kleszczewo- Sołectwo Kleszczewo, części obszaru Gminy Kostrzyn
  Uchwała nr XXVIII/212/2009 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Kleszczewo- Sołectwo Kleszczewo, części obszaru Gminy Kostrzyn - część miejscowości Trzek, obręb geodezyjny Trzek.
  Uchwała nr XXIV/179/2008 w spr. wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości.
  Uchwała nr XXIII/178/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Tulce.
  Uchwała nr XXII/170/2008 w sp. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXII/169/2008 w sp. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Krzyżownikach.
  Uchwała nr XXII/168/2008 w sp. sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
  Uchwała nr XIX/117/2008 w spr. uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo".
  Uchwała nr XIX/116/2008 w spr. uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce"
  Uchwała nr XIX/115/2008 w spr. uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo".
  Uchwała nr XViii/110/2008 w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Gminy polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Kleszczewo- Sołectwo Kleszczewo, części obszaru Gminy Kostrzyn - cześć miejscowości
  Uchwała nr XVIII/109/2008 w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic Gminy polegającej na włączeniu do terytorium Gminy Kleszczewo- Sołectwo Kleszczewo, części obszaru Gminy Kostrzyn - cześć miejscowości Trzek, obręb geodezyjny Trzek.
  Uchwała nr XV/102/2008 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Gowarzewie.
  Uchwała nr XV/101/2008 w spr. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Komornikach.
  Uchwała nr XV/100/2008 w spr. nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w Gowarzewie.
  Uchwała nr XV/99/2008 w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012.
  Uchwała nr XV/98/2008 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  Uchwała nr XV/97/2008 w spr. uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo".
  Uchwała nr XV/96/2008 w spr. uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce".
  Uchwała nr XV/95/2008 w spr. uchwalenia "Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo".
  Uchwała nr XV/94/2008 w spr. uchwalenia " zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo".
  Uchwała nr XIII/78/2007 w spr. wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
  Uchwała nr XIII/77/2007 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Krzyżownikach
  Uchwała nr XII/71/2007 w spr sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
  Uchwała nr XII/70/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Krerowie.
  Uchwała nr VIII/48/2007 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Śódce
  Uchwała nr VII/47/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Kleszczewie.
  Uchwała nr VII/45/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości.
  Uchwała nr VII/44/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu.
  Uchwała nr VII/43/2007 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kleszczewie.
  Uchwała nr VII/42/2007 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gowarzewie.
  Uchwała nr IV/29/2007 w sprawie nabycia nieruchomości.
  Uchwała nr IV/28/2007 w sprawie wykonania prawa pierwokupu.
  Uchwała nr IV/25/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu w Kleszczewie.