Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490835
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2009r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 50/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przyjęcia zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
  Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Stypendialnej.
  Zarządzenie Nr 48/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.
  Zarządzenie Nr 47/2009 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.
  Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2010r.
  Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 44/2009 Wójt Gminy Kleszczewo w spr. utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.
  Zarządzenie Nr 42/2009 Wójra Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
  Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.projektu budżetu gminy na 2010r.
  Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 38/2009 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 35/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2009r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 34/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 33/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.
  Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.
  Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.
  Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 27/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 26/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 25/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.
  Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 19/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.
  Zarządzenie Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych.
  Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
  Zarządzenie Nr 15/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji w tych sprawach.
  Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.
  Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07.06.2009
  Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ - DAJ SOBIE POMÓC
  Zarządzenie Nr 10/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy
  Zarządzenie Nr 9/2009 Wojta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w '09
  Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.
  Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2009r.
  Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. sposobu przeprowadzenia konsultacji w trybie Ankiety konsultacyjnej.
  Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Mieszkaniowej.
  Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 2/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo - 2009r.