Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490865
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2008r

Artykuły
  Zarządzenie nr 44/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 43/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2009r.
  Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego, klasyfikacji sprzętu obrony cywilnej oraz inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w magazynie OC Urzędu Gminy
  Zarządzenie Nr 41/2008 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r
  Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.
  Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 38/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. trybu załatwiania wniosków o wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 37/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. projektu budżetu gminy na 2009r.
  Zarządzenie Nr 36/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r
  Zarządzenie Nr 35/2008 Wójta Gminy Kleszczewi w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
  Zarządzenie Nr 34/2008 Wojta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
  Zarządzenie Nr 33/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2008r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.
  Zarządzenie Nr 31/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
  Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości
  Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Aleksandry Wilkosz – starszego inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego
  Zarządzenie Nr 26/2008 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Aleksandry Wilkosz – starszego inspektora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania dec
  Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
  Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji
  Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.
  Zarządzenie Nr 22/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r
  Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach
  Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Krerowo w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 18/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP
  Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
  Zarządzenie Nr 16/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r
  Zarządzenie Nr 15/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
  Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora i Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
  Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.
  Zarządzenie Nr 11/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przeprowadzenia deratyzacji na teren gminy.
  Zarządzenie Nr 10/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Konkursowej, która dokona wyboru zwycięzcy konkursu na opracowanie znaku graficznego promującego Gminę Kleszczewo w postaci logo Gminy
  Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze) na 2008r.
  Zarządzenie Nr 7/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 5/2008 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ogłoszenia konkursu na opracowanie znaku graficznego promującego Gminę Kleszczewo w postaci logo Gminy
  Zarządzenie Nr 3/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 2/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 stycznia 2007r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta
  Zarządzenie Nr 1/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo - 2008r.