Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490754
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2007r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 48/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2008r.
  Zarządzenie Nr 47/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.
  Zarządzenie Nr 46/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Zarządzenie Nr 45/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.
  Zarządzenie Nr 44/2007 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na 2008 rok.
  Zarządzenie Nr 43/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008r.
  Zarządzenie Nr 42/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań, z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.
  Zarządzenie Nr 41/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Zarządzenie Nr 40/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.odwołania Pana Jerzego Rybickiego z funkcji wiceprzewodniczącego oraz członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Zarządzenie Nr 39/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 38/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Zarządzenie Nr 37/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.projektu budżetu gminy na 2008r.
  Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ha 2007r
  Zarządzenie Nr 35/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r
  Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2007r
  Zarządzenie Nr 33/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2007r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 32/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 31/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.wyznaczenia Zastępcy Wójta Gminy do przeprowadzenia okresowej oceny pracowników : Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.
  Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2007r
  Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustanowienia koordynatora gminnego do spraw wsparcia technicznego operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wy
  Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r
  Zarządzenie Nr 26/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia składu komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na wynajem lokali użytkowych
  Zarządzenie Nr 25/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r
  Zarządzenie Nr 22/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Zimin w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
  Zarządzenie Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Zarządzenie Nr 20/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 19/2007 Wójta Gminy Kleszczwo w spr. wyznaczenia osoby, która przeprowadzi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.
  Zarządzenie Nr 18/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.
  Zarządzenie nr 17/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Zarządzenie Nr 16/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.utworzenia formacji obrony cywilnej wchodzącej w skład systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 15/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 14/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 13/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r
  Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.
  Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
  Zarządzenie Nr 10/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy
  Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze) na 2007r.
  Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
  Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania pełnomocnika ds. przeciwdziałania narkomanii
  Zarządzenie Nr 6/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2007r
  Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.
  Zarządzenie Nr 4/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członów ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
  Zarządzenie Nr 3/2007 Wota Gminy Kleszczewo w spr.udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień z opłat w związku z wynajmem autobusu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 2/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.udzielania ulg lub wprowadzania zwolnień w opłatach za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Kleszczewie lub Tulcach.
  Zarządzenie Nr 1/2007 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Zastępcy Wójta
  Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo - 2007r.