Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490775
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2006r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 51/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zasad przyznawania nagród z funduszu nagród dla Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ora~ Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 50/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2006r
  Zarządzenie Nr 49/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r
  Zarządzenie Nr 48/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.
  Zarządzenie Nr 47/2006 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2007r.
  Zarządzenie Nr 46/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na 2007 rok.
  Zarządzenie Nr 45/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.
  Zarządzenie Nr 44/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród
  Zarządzenie Nr 43/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Stypendialnej.
  Zarządzenie Nr 42/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 41/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przedaży w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 40/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2006r.
  Zarządzenie Nr 39/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.
  Zarządzenie Nr 38/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Zarządzenie Nr 37/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. projektu budżetu gminy na 2007r.
  Zarządzenie Nr 36/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.
  Zarządzenie Nr 34/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Zarządzenie Nr 33/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.
  Zarządzenie Nr 31/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej
  Zarządzenie Nr 30/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2006r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
  Zarządzenie Nr 28/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz wyróżnienia lub nagrody.
  Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.
  Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Zarządzenie Nr 25/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży drodze pisemnego przetargu nieograniczonego
  Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami' na 2006r.
  Zarządzenie Nr 23/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania zespołu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójta, burmistrza, prezydenta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
  Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 21/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.
  Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Zarządzenie Nr 19/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Zarządzenie Nr 18/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP.
  Zarządzenie Nr 16/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiornik
  Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006r.
  Zarządzenie Nr 14/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.upoważnienia Pani Haliny Jeger – starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach za
  Zarządzenie Nr 13/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Haliny Jeger – starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania d
  Zarządzenie Nr 12/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Haliny Jeger – starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych
  Zarządzenie Nr 11/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.upoważnienia Pani Haliny Jeger - starszego pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społeczne
  Zarządzenie Nr 10/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany przyjętych zasad polityki ,rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Zarządzenie Nr 7/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Zarządzenie Nr 6/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP.
  Zarządzenie Nr 5/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie I do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także d
  Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracy
  Zarządzenie Nr 3/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
  Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do wła
  Zarządzenie Nr 1/2006 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zatrudnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo - 2006r.