Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490791
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2005r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 66/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wprowadzenie Planu Ochrony informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 65/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2006r.
  Zarządzenie Nr 64/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.
  Zarządzenie Nr 63/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  Zarządzenie Nr 62/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Na 2006r.
  Zarządzenie Nr 61/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.
  Zarządzenie Nr 60/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na 2006 rok.
  Zarządzenie Nr 59/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, na 2005r.
  Zarządzenie Nr 58/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. odwołania pełnomocnika Wójta ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  Zarządzenie Nr 57/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2006r
  Zarządzenie Nr 56/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  Zarządzenie Nr 55/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 54/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.
  Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
  Zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. projektu budżetu gminy na 2006r.
  Zarządzenie Nr 51/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Haliny Jeger - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej W Kleszczewie i do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek....
  Zarządzenie Nr 50/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.upoważnienia Pani Haliny Jeger - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej W Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym do wydawania decyzji administracyjnyc
  Zarządzenie Nr 49/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.upoważnienia Pani Haliny Jeger - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
  Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Haliny Jeger - p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej W Kleszczewie do I wydawania decyzji administracyjnych W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właś
  Zarządzenie Nr 47/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia Pani Halinie Jeger - starszemu pracownikowi socjalnemu pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. cofnięcia upoważnienia Pani Haliny Jeger do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
  Zarządzenie Nr 45/2005 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. cofnięcia upoważnienia Pani Haliny Jeger do wydawania decyzji administracyjnych W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
  Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.
  Zarządzenie Nr 43/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 41/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wprowadzenia i stosowania na wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy elektronicznego systemu obiegu dokumentów – e-ContentPlus
  Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2005r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2005r.
  Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.
  Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2005r
  Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administra
  Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r..
  Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach
  Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania zespołu wyborczego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 października 2005r.
  Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustanowienia koordynatora gminnego do spraw wsparcia technicznego operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wy
  Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2005r.
  Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r
  Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2005r.
  Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego.
  Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia składu osobowego komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru banku na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na budowę hali sportowej w Tulcach
  Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej etap II - Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji do odbioru inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym etap II - Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
  Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
  Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia terminu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Przedszkola w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 11/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy.
  Zarządzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz gospodarza stadionu
  Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wzoru wniosku o nagrodę Gminy oraz wniosku o nagrodę dyrektora
  Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu i oceny stanu technicznego sprzęt~ obrony cywilnej.
  Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
  Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz gospodarza stadionu
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo - 2005r.