Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490815
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2004r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 1/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta i Prezesa ZG OSP oraz gospodarza stadionu.
  Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 3/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia szefa oraz zastępcy szefa gminnego zespołu reagowania.
  Zarządzenie Nr 4/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową W Urzędzie Gminy W Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 5/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia składu komisji przetargowej w celu wyboru oferty na ubezpieczenie majątku Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 6/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osób do komisji przetargowej, która dokona rozstrzygnięcia przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i rurociągiem tłocznym - etap II Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 7/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osób do komisji przetargowej, która dokona rozstrzygnięcia przetargu na budowę sieci wodociągowej - etap II Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 8/2008 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osób do komisji przetargowej, która dokona rozstrzygnięcia przetargu na budowę ul. Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem
  Zarządzenie Nr 9/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu W Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 10/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych wartość 60.000 euro oraz określenia organizacji,
  Zarządzenie Nr 11/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004r.
  Zarządzenie Nr 12/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na II kw. 2004r.
  Zarządzenie Nr 13/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zatrudnienia Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 14/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania komisji przetargowej dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości 60.000 euro.
  Zarządzenie Nr 15/2004 Wójta Gmina Kleszczewo w spr. powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika do spraw rozwoju lokalnego
  Zarządzenie Nr 16/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 17/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
  Zarządzenie Nr 18/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
  Zarządzenie Nr 19/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania i wyznaczenia Gminnego Zespołu Reagowania.
  Zarządzenie Nr 20/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. personalnego określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego i wyznaczenia obowiązków dla członków funkcyjnych zespołu.
  Zarządzenie Nr 21/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Haliny Jeger do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
  Zarządzenie Nr 22/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. upoważnienia Pani Haliny Jeger do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
  Zarządzenie Nr 23/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Zarządzenie Nr 24/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004r.
  Zarządzenie Nr 25/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004r.
  Zarządzenie Nr 26/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na III kw. 2004r.
  Zarządzenie Nr 27/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Zarządzenie Nr 28/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 29/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powierzenia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach.
  Zarządzenie Nr 30/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osób do komisji przetargowej, która dokona oceny ofert na realizację zadania „Remont Zespołu Szkół w Kleszczewie”.
  Zarządzenie Nr 32/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
  Zarządzenie Nr 33/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004r.
  Zarządzenie Nr 34/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na IV kw. 2004r.
  Zarządzenie Nr 35/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 36/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 37/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. projektu budżetu gminy na 2005r.
  Zarządzenie Nr 38/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
  Zarządzenie Nr 39/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2004r.
  Zarządzenie Nr 40/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005r.
  Zarządzenie Nr 41/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Kleszczewie
  Zarządzenie Nr 42/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową W Urzędzie Gminy W Kleszczewie w 2005r.
  Zarządzenie Nr 43/2004 Wójta gminy Kleszczewo w spr. powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisów inwentaryzacyjnych wg stanu na 31 grudnia 2004r.
  Zarządzenie Nr 44/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Gminy na 2005 rok.
  Zarządzenie Nr 45/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
  Zarządzenie Nr 45A/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 46/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 47/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych
  Zarządzenie Nr 48/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 49/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących realizacji Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego L Priorytet 3 Rozwój lokalny.
  Zarządzenie Nr 50/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. planu rzeczowo finansowego działalności socjalnej na 2005r.
  Zarządzenie Nr 51/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na I półrocze 2005r.
  Zarządzenie Nr 52/2004 Wojta Gminy Kleszczewo w spr. wprowadzenia na stanowisku ds. ogólnych W Urzędzie Gminy (sekretariat) centralnego elektronicznego systemu obiegu dokumentów e-ContentPlus.
  Zarządzenie Nr 53/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia zakładowego planu kont dotyczącego realizacji zadania "Budowa ulicy Różanej w Tulcach wraz z odwodnieniem" współfinansowanego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Prio
  Zarządzenie Nr 54/2004 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przyjęcia zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo - 2004r.