Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490756
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2010r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 63/2010 w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  Zarządzenie Nr 62/2010 w spr. instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 61/2010 w spr. funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 60/2010 w spr. wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 59/2010 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 58/2010 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Zarządzenie Nr 57/2010 w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania spraw i wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej
  Zarządzenie Nr 56/2010 w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
  Zarządzenie Nr 55/2010 w spr. wyznaczenia lidera gminnego dla prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
  Zarządzenie Nr 54/2010 w spr. powołania Zastępcy Wójta.
  Zarządzenie Nr 53/2010 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 52/2010 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Zarządzenie Nr 51/2010 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Zarządzenie Nr 50/2010 w spr. powołania komisji zdrowotnej.
  Zarządzenie Nr 49/2010 w spr.projektu budżetu gminy na 2011r.
  Zarządzenie Nr 48/2010 w spr.ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011-2014.
  Zarządzenie Nr 47/2010 w spr. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
  Zarządzenie Nr 46A/2010 w spr. ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych
  Zarządzenie Nr 46/2010 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 45/2010 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Zarządzenie Nr 44/2010 ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.
  Zarządzenie Nr 43/2010 w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2009r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 42/2010 w spr. powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Zatrządzenie Nr 41/2010 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Kleszczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów zar
  Zarządzenie nr 40/2010 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 39/2010 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Zarządzenie Nr 38/2010 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 37/2010 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Zarządzenie Nr 36/2010 w spr. przyjęcia zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
  Zarządzenie Nr 35/2010 w spr. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 34/2010 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie nr 33/2010 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Zarządzenie nr 32/2010 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2010/2011 wraz z opieką.
  Zarządzenie Nr 31/2010 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych.
  Zarzadzenie Nr 30/2010 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarzadzenie Nr 29/2010 w spr. upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do przekazywania do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 2
  Zarządzenie Nr 28/2010 w spr. upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjach.
  Zarzędzenie Nr 27/2010 w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej do przekazywania do biura informacji gospodarczej - informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28
  Zarządzenie Nr 26/2010 w spr. upoważnienia Pani Mirosławy Radzimskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjach.
  Zarządzenie Nr 25/2010 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 24/2010 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Zarządzenie Nr 23/2010 w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Zarządzenie Nr 22/2010 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 21/2010 w spr.zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. utworzenia Gminnego Biura Spisowego - Powszechny Spis Rolny 2010r.
  Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. wyznaczenia lidera gminnego dla przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2010r. na terenie gminy.
  Zarządzenie Nr 16/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Zarządzenie Nr 15/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 14/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej
  Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 12/2010 w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy.
  Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ - DAJ SOBIE POMÓC ” w roku 2010
  Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
  Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr.wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2010r.
  Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2010r.
  Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo - 2010r.