Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496703
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Pomoc społeczna i profilaktyka uzależnień

Artykuły
  Uchwała nr XLV/328/2014 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok
  Uchwała nr XL/302/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXXVIII/279/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i w postaci produktów żywnościowych
  Uchwała nr XXXVIII/278/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
  Uchwała nr XXXVIII/277/2014 w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i na osobę w rodzinie uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
  Uchwała nr XXXVI/267/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
  Uchwała nr XXXI/234/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXXI/233/2013 w sprawie : zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
  Uchwała nr XXXI/232/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.
  Uchwała nr XVI/121/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
  Uchwała nr XIV/99/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na 2012r.
  Uchwała IV/19/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
  Uchwała III/10/2010 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo w latach 2011 - 2015.
  Uchwała III/9/2010 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdzialania narkomanii na lata 2011 - 2015
  Uchwała III/8/2010 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok