Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490818
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2011r.

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2011r. w spr.: ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 75/2011 w spr. prowadzenia kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych gminy.
  Zarządzenie nr 74/2011 w spr. uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
  Zarządzenie Nr 73/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 72/2011r. w spr. przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2014
  Zarządzenie Nr 71/2011 w spr. zmiany Zarządzenia Nr 14/2008 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora i Głównego księgowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody..
  Zarządzenie Nr 70/2011 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 69/2011 w spr. zmiany budżetu na rok 2011
  Zarządzenie Nr 68/2011 w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012r.
  Zarządzenie Nr 67/2011 w spr. zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 66/2011 w spr. zmiany budżetu na rok 2011
  Zarządzenie Nr 65/2011 w spr. zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 64/2011 w spr. zmiany budżetu na rok 2011.
  Zarządzenie Nr 63/2011 w spr. projektu budżetu gminy na 2012r.
  Zarządzenie Nr 62/2011 w spr. ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012-2024.
  Zarządzenie Nr 61/2011 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024
  Zarządzenie Nr 60/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Utwardzenie dróg gruzem betonowym oraz tłuczniem granitowym na terenie Gminy Kleszczewo”.
  Zarządzenie Nr 59/2011 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 58/2011 w spr. zmiany budżetu na rok 2011
  Zarządzenie Nr 57/2011 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 56/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2011/2012".
  Zarządzenie Nr 55/2011 w spr. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
  Zarządzenie Nr 54/2011 w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prow
  Zarządzenie Nr 53/2011 w spr. zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 52/2011 w spr.zmiany budżetu na rok 2011
  Zarządzenie Nr 51/2011 w spr. zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 50/2011 w spr. zmiany budżetu na rok 2011
  Zarządzenie Nr 49/2011 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.
  Zarządzenie Nr 48/2011 w spr. powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
  Zarządzenie Nr 47/2011 w spr. wskazania osób spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011r.
  Zarządzenie Nr 46/2011 w spr. wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
  Zarządzenie Nr 45/2011 w spr. powołania zespołu, który zapewni obsługę i techniczno-materiale warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy Kleszczewo wyborów do Sejmu R
  Zarządzenie Nr 44/2011 w spr.powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Zarządzenie Nr 43/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego".
  Zarządzenie Nr 42/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - "Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne".
  Zarządzenie Nr 41/2011 w spr. powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 40/2011 w spr. zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 39/2011 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 38/2011 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 37/2011 w spr.powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką.
  Zarządzenie Nr 36/2011 w spr. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 r.
  Zarządzenie Nr 35/2011 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 34/2011 w spr. zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
  Zarządzenie Nr 33/2011 w spr. zmiany budżetu na rok 2011
  Zarządzenie Nr 32/2011 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 31/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Zarządzenie Nr 30/2011 w spr. zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 29/2011 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024
  Zarządzenie Nr 28/2011 w spr. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 27/2011 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 26/2011 w spr. zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 25/2011 w spr. zmiany budżetu na rok 2011
  Zarządzenie nr 24/2011 w spr. ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 23/2011 w spr. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ - DAJ SOBIE POMÓC ” w roku 2011.
  Zarządzenie Nr 22/2011 w spr. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 21/2011 w spr. określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz wyróżnienia lub nagrody.
  Zarządzenie Nr 20/2011 w spr. powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.
  Zarządzenie Nr 19/2011 w spr. powołania Komisji Stypendialnej.
  Zarządzenie Nr 18/2011 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 17/2011 w spr. powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na lata 2011-2015.
  Zarządzenie Nr 16/2011 w spr. zmiana planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 15/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Zarządzenie Nr 14/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Zarządzenie Nr 13/2011 w spr. określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 12/2011 w spr. wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
  Zarządzenie Nr 11/2011 w spr. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy kart rejestracyjnych psów
  Zarządzenie Nr 10/2011 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2011r.
  Zarządzenie Nr 9/2011 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 8/2011 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024
  Zarządzenie Nr 7/2011 w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.
  Zarządzenie Nr 6/2011 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  Zarządzenie Nr 5/2011 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 4/2011 w spr. wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2011r.
  Zarządzenie Nr 3/2011 w spr. ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 2/2011 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 1/2011 w spr. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo 2011r.