WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 63-005  Kleszczewo  woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017, 8176-020, 8176-033

 

wynajmie

 

lokal znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach 11 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne.

 

1. Opis lokalu: Lokal o łącznej powierzchni 108,92 m2  składający się z ośmiu pomieszczeń i wyposażony w instalację elektryczną, gazową i wodno-kanalizacyjną.

2. Termin najmu: Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 3 lat.  

3. Wysokość czynszu i termin zapłaty: 

Cena wywoławcza – miesięczny czynsz najmu w wysokości 2000,00 zł.

Stawka miesięcznego czynszu najmu uzyskana w konkursie, powiększona o należny podatek VAT, płatna będzie do 10. dnia  każdego miesiąca, za dany miesiąc.

Wysokość czynszu będzie waloryzowana corocznie wg wskaźnika wzrostu cen

towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez GUS.

4.  Najemca we własnym zakresie:

 -  uzyska wszystkie niezbędne zezwolenia wymagane dla prowadzonej działalności;

 -  pokrywa koszty eksploatacyjne związane z wynajmowanym lokalem – zgodnie
    z § 4 projektu umowy.

5.   Oferta powinna zawierać:

      - nazwę i adres oferenta,

      - dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail,

      - datę sporządzenia oferty,

      - oferowaną wysokość czynszu najmu,     

      - oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy najmu i przyjmuje

        zawarte tam warunki bez zastrzeżeń.

6. Składający ofertę związany jest jej treścią do czasu zawarcia umowy najmu.   
   Przewidywane rozpoczęcie działalności – sierpień 2022 roku.

   Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę wysokość proponowanego czynszu najmu.

Uwaga:     

Meble stanowiące wyposażenie sali ekspedycyjnej stanowią własność poprzedniego Najemcy lokalu z możliwością ich nabycia.

 

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu” należy składać w Urzędzie Gminy Kleszczewo przy  ul. Poznańskiej 4
do dnia 31 lipca 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kleszczewo  lub telefonicznie pod nr (061) 81 76 017, w 127, w 129.

 

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty, unieważnienia konkursu oraz przesunięcia terminu bez podania przyczyny i z tego tytułu nie przysługuje oferentowi żadne roszczenie.