Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490876
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2013r.

Artykuły
  Zarządzenie nr 57/2013 w spr. zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 56/2013 w spr. zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 55/2013 w spr. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na 2014 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gm. Kl.
  Zarządzenie nr 54/2013 w spr. zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 53/2013 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Zarządzenie nr 52/2013 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Zarządzenie nr 51/2013 w spr. powołania komisji zdrowotnej.
  Zarządzenie nr 50/2013 w spr. projektu budżetu gminy na 2014r.
  Zarządzenie nr 49/2013 w spr. ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014-2024.
  Zarządzenie nr 48/2013 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - „Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne”.
  Zarządzenie nr 47/2013 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Zarządzenie nr 46/2013 w spr. zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 45/2013 w spr. zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 44/2013 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2013/2014”.
  Zarządzenie nr 43/2013 w spr. przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 42/2013 w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez..
  Zarządzenie nr 41/2013 w spr. zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 40/2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 39/2013 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Zarządzenie nr 38/2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie nr 37/2013 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Przebudowa ulicy Krokusowej na osiedlu Kwiatowym w miejscowości Tulce”.
  Zarządzenie nr 36/2013 w spr. zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 35/2013 w spr. opracowania i wdrożenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 34/2013 w spr. ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
  Zarządzenie nr 33/2013 w spr. powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 32/2013 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 31/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 30/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 29/2013 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za korzystanie z gruntów rolnych mienia komunalnego
  Zarządzenie nr 28/2013 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach
  Zarządzenie nr 27/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania-„Przebudowa dróg gminnych (odc.ulic Bukowej i Klonowej) w m. Tulce wraz z ich odwodnieniem
  Zarządzenie nr 26/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie
  Zarządzenie nr 25/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 24/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką”.
  Zarządzenie nr 23/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Zarządzenie nr 22/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 21/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej nr 249015P w miejscowości Markowice - numer ewidencyjny działki 127”.
  Zarządzenie nr 20/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Zarządzenie nr 19/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 18/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 17/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013 r.
  Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Komorniki”.
  Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo w zakresie projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.
  Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ - DAJ SOBIE POMÓC ” w roku 2013.
  Zarządzenie nr 13/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2013r.
  Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.
  Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
  Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie.
  Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie wskazania gospodarza sali wiejskiej w Gowarzewie oraz ustalenia stawki za jej wynajem.
  Zarządzenie nr 6/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Krzyżownikach-Śródce oraz sali wiejskiej w Markowicach.
  Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie wskazania gospodarza sali wiejskiej w Markowicach oraz ustalenia stawki za jej wynajem
  Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie wskazania gospodarza sali wiejskiej w Krzyżownikach - Śródce oraz ustalenia stawki za jej wynajem
  Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla gospodarza sali wiejskiej w Tulcach.
  Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP