Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490717
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2014r.

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 56/2014 w spr. organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Wójta w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
  ZARZĄDZENIE Nr 55/2014 w spr. organizacji stałego dyżuru Wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 w spr.: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 53/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie Nr 52/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie Nr 51/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Kleszczewo”.
  Zarządzenie Nr 50/2014 w spr. ustalenia planu dofin. form doskonalenia zawodow. nauczycieli na 2015 rok oraz maksymalnej kwoty dofin. dla dokształcających się nauczycieli zazatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prow. jest Gmina Kleszczewo
  Zarządzenie Nr 49/2014 w spr.realizacji projektu dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kleszczewo" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informa
  Zarządzenie Nr 48/2014 w spr. przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 47/2014 w spr. przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 46/2014 w spr. powołania Zastępcy Wójta
  Zarządzenie Nr 45/2014 w spr. powołania komisji zdrowotnej
  Zarządzenie nr 44/2014 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Żak-Kujawa, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 43/2014 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Kowalewskiej, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 42/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 41/2014 w spr. projektu budżetu gminy na 2015r.
  Zarządzenie nr 40/2014 w spr.ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024.
  Zarządzenie nr 39/2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 38/2014 w spr. ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów obsługi informatycznej gminnej i obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na
  Zarządzenie nr 37/2014 w spr. wskazania osób spośród pracowników samorządowych wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Zarządzenie nr 36/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gowarzewo- dz.296, Tulce – dz. 193/12, 193/1,
  Zarządzenie nr 35/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 34/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2014/2015”.
  Zarządzenie nr 33/2014 w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gm.
  Zarządzenie nr 32/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 31/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Naprawa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2014/2015”.
  Zarządzenie nr 30/2014 w spr.powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego ”.
  Zarządzenie nr 29/2014 w spr. ustalenia terminu składania wniosków o u dzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.
  Zarządzenie nr 28/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 27/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprow. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tulce ul. Chabrowa, Wrzosowa dz. 591, 481 gm. Kleszczewo
  Zarządzenie nr 26/2014 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie nr 25/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 24/2014 w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do wydawania Karty Dużej Rodziny.
  Zarządzenie nr 23/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 22/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 21/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015
  Zarządzenie nr 20/2014 w spr. zmiany instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Gminę Kleszczewo.
  Zarządzenie nr 19/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań: Budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie oraz Budowę chodnika w miej
  Zarządzenie nr 18/2014 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 2024
  Zarządzenie nr 17/2014 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - „Obsługa bankowa budżetu Gminy Kleszczewo oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.201
  Zarządzenie nr 16/2014 w spr. upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
  Zarządzenie nr 15/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 14/2014 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych
  Zarządzenie nr 13/2014 w spr. przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 12/2014 w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
  Zarządzenie nr 11/2014 w spr. odwołania Kierownika Zakładu Komunalnego w Kleszczewie
  Zarządzenie nr 10/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 9/2014 w spr. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
  Zarządzenie nr 8/2014 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 r.
  Zarządzenie nr 7/2014 w spr. wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
  Zarządzenie nr 6/2014 w spr. powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
  Zarządzenie nr 5/2014 w spr. powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego
  Zarządzenie nr 4/2014 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 3/2014 w spr. wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2014r.
  Zarządzenie nr 2/2014 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 1/2014 w spr. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.