Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496709
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Oświata i sport

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XLII/340/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Uchwała Nr XLII/339/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w zespołach szkól prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
  UCHWAŁA Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie : opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/311/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
  UCHWAŁA NR XXXVI/271/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tulcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tulcach
  UCHWAŁA NR XXXVI/270/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kleszczewie
  UCHWAŁA Nr XXXIV/262/2017 w sprawie :porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie usług edukacyjnych.
  Uchwała nr XXXII/224/2017 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
  UCHWAŁA Nr XXXI/217/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie : przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Kleszczewie należącego do Gminy Kleszczewo oraz cennika opłat za korzystanie z jego infrastruktury
  UCHWAŁA Nr XXXI/216/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" należących do Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXIX/206/2017 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.
  Uchwała nr XXVII/195/2017 w sprawie : dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  Uchwała XXVI/187/2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
  Uchwała nr XXVI/186/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  Uchwała nr XXVI/185/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Uchwała nr XXV/177/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
  Uchwała nr XXV/176/2017 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
  Uchwała Nr XII/127/2016 w sprawie:określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Uchwała Nr XVII/126/2016 w sprawie:określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Uchwała Nr XVI/118/2016 w sprawie : zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Uchwała Nr XV/104/2016 w sprawie : określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr XIV/95/2016 w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
  Uchwała nr III/22/2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.