Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496636
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2014 - 2018 » Sprawy organizacyjne

Artykuły
  UCHWAŁA Nr XLVII/394/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gowarzewa
  UCHWAŁA Nr XLVI/385/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
  UCHWAŁA Nr XLVI/384/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie : obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XLVI/383/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 września 2018r. w sprawie : Statutu Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XLV/370/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic Sołectwa Kleszczewo i Sołectwa Bylin w Gminie Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XLIII/353/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki - Zakład Komunalny sp. z o.o. w siedzibą w Kleszczewie.
  UCHWAŁA Nr XLIII/350/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
  UCHWAŁA Nr XLIII/348/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie : zasad usytuowania na terenie Gminy Kleszczewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Uchwała Nr XLIII/347/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XLI/332/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie : uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Kleszczewo na lata 2018-2025.
  Uchwała Nr XL/328/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kleszczewo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Uchwała Nr XL/327/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 marca 2018r w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/319/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie: zgłoszenia sołectwa Tanibórz do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
  UCHWAŁA Nr XXXVIII/318/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gowarzewo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"
  UCHWAŁA Nr XXXVI/282/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  UCHWAŁA Nr XXXVI/278/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
  UCHWAŁA Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie transportu publicznego dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych lub klas gimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczewo.
  UCHWAŁA Nr XXXVI/276/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie ustanowienia ulg i zezwoleń w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej.
  UCHWAŁA Nr XXXIV/259/2017 w sprawie: określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej
  UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2017 w sprawie : sposobu ustalania w gminnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
  UCHWAŁA Nr XXXIV/257/2017 w sprawie: ustanowienia ulg i zezwoleń w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej.
  UCHWAŁA Nr XXXIV/256/2017 w sprawie: ustalenia cen za usługi przewozowe w transporcie zbiorowym środkami komunikacji gminnej.
  UCHWAŁA Nr XXXIV/255/2017 w sprawie : określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  UCHWAŁA Nr XXXIII/252/2017 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Krzykosy porozumienia w sprawie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektu pn. "Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2017 w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo oraz Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/248/2017 w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  UCHWAŁA Nr XXXIII/240/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXXII/239/2017 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kleszczewo
  Uchwała nr XXXII/235/2017 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Uchwała nr XXXII/232/2017 w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Uchwała nr XXXII/225/2017 wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki - Zakład Komunalny sp. z o.o. w siedzibą w Kleszczewie
  Uchwała nr XXXII/222/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXIX/208/2017 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Kleszczewie w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Uchwała nr XXVII/199/2017 w sprawie: sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
  Uchwała nr XXVI/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXV/172/2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXIII/166/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
  Uchwała nr XXII/157/2016 w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
  Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie: przekazania sieci elektroenergetucznej instalacji oświetlenia drogowego.
  Uchwała Nr XX/144/2016 w sprawie : zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
  Uchwała Nr XVIII/137/2016 w sprawie : zmiany Statutu Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr XVII/125/2016 w sprawie:przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
  Uchwała Nr XV/113/2016 w sprawie : przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej na Uchwałę Nr XXII/114/2004 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 02 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  Uchwała Nr XV/103/2016 w sprawie zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Gowarzewo
  Uchwała Nr XIV/94/2016 w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Tulce.
  Uchwała Nr XIII/88/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała Nr XIII/87/2015 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała Nr XIII/86/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała Nr XIII/85/2015 w spr. przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała nr X/60/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie okreslenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej
  Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gowarzewie i Krzyżownikach.
  Uchwała nr IX/55/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  Uchwała nr IX/54/2015 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
  Uchwała nr IX/53/2015 w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr IX/52/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Uchwała nr VIII/47/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr VIII/46/2015 w sprawie podziału Sołectwa Gowarzewo.
  Uchwała nr VII/40/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału jednostki pomocniczej
  Uchwała nr VI/33/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
  Uchwała nr IV/23/2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nagradowice, gmina Kleszczewo
  Uchwała nr III/21/2015 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tulce, gmina Kleszczewo