Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490813
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2016r.

Artykuły
  ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych i integracyjnych.
  Zarządzenie nr 57/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie
  Zarządzenie nr 56/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kleszczewo lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Zarządzenie nr 55/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kleszczewo
  Zarzadzenie nr 54/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Zarzadzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2016r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
  Zarzadzenie nr 51 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Kleszczewo i jej jednostkach organizacyjnych
  Zarzadzenie nr 50/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2016r.
  Zarządzenie nr 49/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie : ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz maksymalnej kwoty dofinansowania dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Zarzadzenie nr 48/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 na terenie Gminy Kleszczewo
  ZARZĄDZENIE Nr 47/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE NR 46/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie : projektu budżetu gminy na 2017r.
  Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017-2029.
  ZARZĄDZENIE Nr 44/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmującą 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice i Szewce.
  Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie : powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 października 2016 r. w sprawie : przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  ZARZĄDZENIE Nr 39/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  ZARZĄDZENIE Nr 38/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 września 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Gminie Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo i Nagradowice.
  Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  ZARZĄDZENIE Nr 36/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna".
  ZARZĄDZENIE Nr 35/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie: powołania komisji oceny wyboru partnera do realizacji projektu inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej - projekty konkursowe.
  Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  ZARZĄDZENIE Nr 31/2016 Wójta Gminy Kleszczewoz dnia 21 lipca 2016r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie Pani Marzenie Socha
  ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.
  ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie: uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
  ZARZĄDZENIE Nr 27/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Miętowej, Brzozowej, Trzeckiej.
  Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie : zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie
  ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia Diagnozy Stanu i Potrzeb Rozwojowych Placówek Edukacyjnych Gminy Kleszczewo.
  ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie : Zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody dyrektorowi samorządowej instytucji kultury oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
  ZARZĄDZENIE Nr 20/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki.
  ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 czerwca 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017 wraz z opieką.
  ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 r.
  ZARZĄDZENIE Nr 17/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w miejscowości Zimin.
  ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
  ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 01 kwietnia 2016r. w sprawie : upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
  Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika w miejscowości Zimin.
  ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę bieżni lekkoatletycznej 400m i skoczni do skoku w dal w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie w ramach zadania "Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie".
  ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 lutego 2016r. w sprawie : wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2016r.
  ZARZĄDZENIE NR 6/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 lutego 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
  ZARZĄDZENIE NR 5/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 lutego 2016r. w spr.: powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium sportowego.
  ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 stycznia 2016r.w spr.: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 Wójta Gminy Kleszczew z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.
  ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 w spr. ustalenia składu komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę
  ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.