Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9923646
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Obwieszczenia i ogłoszenia

Artykuły
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 15/72, położoną w Kleszczewie.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Szewcach, Krerowie, Nagradowicach, Śródce i Tulcach
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Gowarzewie - etap I; 2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 355/2 położoną w Szewcach obręb Gowarzewo oraz 113 położoną w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej; 3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 19/5, położoną w Śródce; 4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr ewid. 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21, zlokalizowane w Tulcach.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie; 2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki zlokalizowane w obrębie Krzyżowniki oraz w obrębie Kleszczewo w zakresie części tekstowej.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r., dla przedsięwzięcia p.n.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o uzgadnianiu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia:budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki położone w Kleszczewie, Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Gowarzewie
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren w Krzyżownikach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo:w zakresie części tekstowej; obejmującej działki nr 15/72 w Kleszczewie; 355/2 w Szewcach, 113 w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej, tereny w Nagradowicach i Śródce, tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki rowerowej, działkę nr 19/5 w Śródce, działki nr 146/10, 146/11, 146/22 i część 146/21 w Tulcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki nr 355/2 w Szewcach, 113 w Krerowie pod budowę elektrowni fotowoltaicznej, tereny położone w Nagradowicach oraz Śródce, działki nr 146/11 i 146/22 w Tulcach, tereny w Gowarzewie i Komornik
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren w Krzyżownikach
  Obwieszczenie dot. wydania decyzji Starosty Poznańskiego nr 20/2018 z dn. 10 sierpnia 2018 o zezewoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2410
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce; Kleszczewo; działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 20 lipca 2018 r. dot. zebrania materiałów dowodowych w sprawie o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie/rozbudowie drogi powiatowej nr 2410 P Kleszczewo - granica powiatu poznańskiego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren przeznaczony pod aktywizację gospodarczą.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren przeznaczony pod linie 110 kV
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny przemysłowo-usługowe wzdłuż Autostrady A-2, położone w obrębach Tulce, Komorniki, Śródka i Krzyżowniki - etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 10 maja 2018 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2410 P Kleszczewo, Granica powiatu poznańskiego, gmina Kleszczewo, powiat poznański
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z 4 kwietnia 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Sportowej w Kleszczewie
  Obiweszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej na rozbudowie ul. Sportowej w Kleszczewie
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 24.01.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Sportowej w Kleszczewie
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie oraz działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Gowarzewie i Szewcach
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmujących działki położone w Kleszczewie, część działki położonej w Bylinie, działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce, teren położony w Gowarzewie pomiędzy ul. Siekierecką i Trzecką, teren położony w Kleszczewie, działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach, Śródce, Gowarzewie i Szewcach, działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie, działkę nr ewid. 70/42, położoną w Komornikach oraz działki położone w Gowarzewie.
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2018 r. na obszarze województwa wielkopolskiego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publiczengo wglądu projektu zmiany miejsocwego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o nr ewid. 193/26, położoną w obrębie Tulce
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o nr ewid. 69/72, położoną w obrębie Nagradowice
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18,położone w obrębie Krzyżowniki
  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 14.09.2017 r. w zakresie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo.
  Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2016r. - Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (s5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową) gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, Województwo Wielkopolskie.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 69/72, położoną w obrębie Nagradowice.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce.
  Zmiany w oświacie w Gminie Kleszczewo
  Obwieszczenie o podjeciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kleszczewo o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18, położone w obrębie Krzyżowniki
  Obwieszczenie Starosty Poznańskiego z dnia 16 grudnia 2016r.