Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9804888
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Petycje obrazek Wersja do druku

Zasady składania i rozpatrywania petycji

PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

zmiany przepisów prawa,

- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Warunki formalne petycji

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

1.    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2.    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adres do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

3.    oznaczenie adresata petycji;

4.    wskazanie przedmiotu petycji;

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Sposób i termin rozpatrywania

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycje uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulga przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycje o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

  • Petycje składane do Wójta Gminy  Kleszczewo

2019 r.

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Sutor

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa

01.10.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 19.12.2019 r.

 

 

 

 

Petycja rozpatrzona 19.12.2019 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

2018r.

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan- w załączniku

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 481, na odcinku 110 m w miejscowości Tulce

 

 

Sprzeciw dotyczący budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Gowarzewo

27.06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2018 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 05.09.2018 r.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia- do 28.09.2018 r.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu zajęcia stanowiska przez inwestora ( pismo skierowane do inwestora przez Wójta Gminy )

Petycja rozpatrzona pozytywnie 05.09.2018 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

Petycja bezprzedmiotowa- scan odpowiedzi w załączniku

2017 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) o petycjach informujemy, że w  2017r.  do Wójta Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

2016 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że w  2016r.  do Wójta Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

2015 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że w  2015r.  do Wójta Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

 

  • Petycje składane do Rady Gminy Kleszczewo

2019 r.

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 Renata Sutor

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

Zmiana przepisów prawa miejscowego

 

 

18.11.2019 r.

 

 

 

 

 

  

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

 

 

 

 

2.

Renata Sutor

Scan – w załączniku

 

 

 W interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

 

06.12.2019 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

 

 

 

2018r.

Lp.

Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje ( w przypadku wyrażenia  zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Scan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji i terminie rozpatrzenia

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Scan – w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scan - w załączniku

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 481, na odcinku 110 m w miejscowości Tulce

 

 

 

 

Sprzeciw dotyczący budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Gowarzewo

27.06.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.08.2018 r.

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia 05.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o petycjach, nie dłużej niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Termin rozpatrzenia- do 28.09.2018 r.

Termin rozpatrzenia ulega przesunięciu do czasu zajęcia stanowiska przez inwestora ( pismo skierowane do inwestora przez Wójta Gminy )

Petycja rozpatrzona pozytywnie 05.09.2018 r. - scan odpowiedzi w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petycja bezprzedmiotowa- scan odpowiedzi w załączniku

2017 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) o petycjach informujemy, że  w 2017r. do Rady Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

2016 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że  w 2016 r. do Rady Gminy Kleszczewo  nie wpłynęła żadna petycja.

2015 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) o petycjach informujemy, że  w 2015 r. do Rady Gminy Kleszczewo nie wpłynęła żadna petycja.

 

Załączone dokumenty
  scan petycji do Rady Gminy z dnia 27.06.2018 r. (419.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  scan petycji do Wójta Gminy z dnia 27.06.2018r. (419.2kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  scan petycji do Rady Gminy z dnia 24.08.2018 r. (645.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  scan petycji do Wójta Gminy z dnia 24.08.2018 r. (645.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  scan odpowiedzi na petycję do Rady Gminy z dn. 05.09.2018 r. (1) (292.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  scan odpowiedzi na petycję do Wójta Gminy z dn. 05.09.2018 r. (146.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  scan odpowiedzi na petycję do Rady Gminy z dnia 24.08.2018 r. (68.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  scan odpowiedzi na petycję do Wójta Gminy z dn. 24.08.2018 r. (136.6kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  skan petycji do Rady Gminy z dnia 18.11.2019 r. (864.1kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  skan petycji do Wójta Gminy z dnia 01.10.2019 r. (396.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  skan odpowiedzi na petycję do Wójta Gminy z dnia 01.10.2019 r. (409.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  skan petycji do Rady Gminy z dnia 06.12.2019 r. (252.4kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2017-10-24 08:53:13, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2017-10-24 09:14:26, Ostatnia zmiana: 2019-12-20 11:10:43, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1928