Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9923651
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » RODO obrazek Wersja do druku

Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

Zgodnie z art. 13 i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo , ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: urzad@kleszczewo.pl,
 tel.:
061 817 60 17.

2.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kleszczewo.pl  oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.

4.     Pani/Pana dane będą przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności na podstawie:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)    art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)     art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d)    art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym;

5.     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności:

a)      instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,

b)      podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli uprzednio wyraził Pan/Pani taką zgodę
i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie.

8.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej

9.     Pani/Pana dane nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10.   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 


Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2019-03-01 12:27:04, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2019-03-01 12:27:42, Ostatnia zmiana: 2020-01-21 10:05:51, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 642