Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9627558
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Nabór Ławników obrazek Wersja do druku

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH na kadencję 2020 - 2023

INFORMACJA

O PRZYSTĄPIENIU DO WYBORU ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH

na kadencję  2020 - 2023

 

            Wójt Gminy informuje, że 31 grudnia 2019r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016 – 2019, zatem zachodzi konieczność wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

 

Rada Gminy  Kleszczewo  na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 52 ze zm.) do końca października 2019r. wybierze ławników.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu  na podstawie  art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ustalił liczbę ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Gminy Kleszczewo :

 

1)   do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej wybranych ma być 2 ławników, w tym  0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 

2)   do Sądu Rejonowego  Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  wybrany ma być 1 ławnik, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

 

3)   do Sądu Okręgowego w Poznaniu  ma być wybrany 1 ławnik, w tym  0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu zostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ponadto zgodnie z ustawą ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 52 ze zm.)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich;

2)     jest nieskazitelnego charakteru;

3)     ukończył 30 lat ;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)     nie przekroczył 70 lat;

6)     jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)     osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)     osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)     funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)     adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)     radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)     duchowni;

7)     żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)     funkcjonariusze Służby Więziennej

9)     radni gminy, powiatu i województwa.

 

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników Radzie Gminy Kleszczewo mogą zgłaszać do dnia 30 czerwca 2019r. prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych  oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących na stałe na terenie Gminy Kleszczewo

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty :

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ;

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r.   podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz.U. poz.2217 oraz 2018 poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)     dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty  w/w w  pkt 1-4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji -

dokumenty  te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych  w ustawie i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości pozostawia się bez dalszego biegu.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Gminy będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Komendanta Policji. Informacje  o kandydacie  na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Kartę zgłoszenia wydaje oraz s informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje: Urząd Gminy w  Kleszczewie – Sekretarz Gminy

Kartę zgłoszenia można pobrać także ze strony  www.kleszczewo.pl lub bip.kleszczewo.pl

 

Załączniki :

1.    Wzór karty zgłoszenia na ławnika

2.    Wzór oświadczenia – władza rodzicielska

3.    Wzór oświadczenia  - przestępstwo

4.    Wzór listy osób zgłaszających kandydata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Karta zgłoszenia na ławnika (95.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  Lista osób zgłaszajacych ławnika (12.2kB) obrazek pobierz    
  OSWIADCZENIE_władza rodzicielska (30kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  OŚWIADCZENIE - postępowanie (30kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: aaa, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: aaa, Data wprowadzenia: 2019-05-31 14:02:11, Zatwierdził do publikacji: aaa, Data publikacji 2019-05-31 14:05:08, Ostatnia zmiana: 2019-05-31 14:05:16, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 229