Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanym przepisami ustawy z dnia 08 marca  o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 506)  - stosownie do art. 28aa w/w ustawy Wójt Gminy zobowiązany jest w terminie do 31 maja przedstawić Radzie Gminy Kleszczewo raport o stanie gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gmin. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa  do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 mieszkańców.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy  ustalony został na dzień 19 czerwca 2019r. (środa)  godz. 16.00. – sala Ośrodka Kultury w Kleszczewie ul. Poznańska 6.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w pokoju nr 8  Urzędu Gminy Kleszczewo do dnia 18 czerwca 2019r.  (wtorek) do godz. 15.00.

 

 

                                                                                                  Przewodniczy Rady Gminy

           

                                                                                                      Marek Maciejewski