KONSULTACJE PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW

Stosownie do postanowień Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gmin y Kleszczewo z dnia 30 czerwca  2015r. w sprawie podziału Sołectwa Gowarzewo,   art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo podaję informację o  terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji: 

1.     Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 07 lipca 2015r. do dnia 07 sierpnia 2015r. 

2.     Konsultacje  przeprowadzone zostaną w trybie ankiety konsultacyjnej polegającej na:

1)  udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za przyjęciem statutu Sołectwa………………. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr………… do Uchwały Nr VIII/47/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2015r. ?”

2) zgłoszeniu uwag/wniosków do statutu. 

3.     Wyrażenie opinii polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, o którym  mowa w ust. 1 pkt. 1  poprzez umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce w pytaniu ankiety: „JESTEM ZA”, ”JESTEM PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, zgłoszeniu uwag/wniosków w pkt. 2 ankiety oraz wypełnieniu danych i podpisaniu ankiety.

4.     Uprawnionymi do  wzięcia udziału  w konsultacjach  projektów STATUTÓW SOŁECTW  są mieszkańcy poszczególnych sołectw.

5.     Projekty Statutów SOŁECTW  oraz ankiety konsultacyjne  udostępnione będą  mieszkańcom sołectwa .

1)     poprzez ich  zamieszczenie na stronie internetowej  gminy www.kleszczewo.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczewo.pl ,

2)     wyłożenie  w sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie  ul. Poznańska 4,  w dniach i godzinach pracy urzędu, w okresie trwania konsultacji,

3)     wyłożenie u  Sołtysów  Sołectw  w okresie trwania konsultacji.

6.     Projekty Statutów SOŁECTW stanowią odpowiednio  załączniki  od Nr 1 do Nr 14 Uchwały Nr VIII/47/2015  Rady Gminy Kleszczewo:

1)       Projekt Statutu Sołectwa Bylin            załącznik  Nr  1

 załącznik do Statutu

 ankieta

2)       Projekt Statutu Sołectwa Gowarzewo załącznik  Nr  2

 załącznik do Statutu

 ankieta

3)       Projekt Statutu Sołectwa Kleszczewo załącznik  Nr  3

 załącznik do Statutu

 ankieta

4)       Projekt Statutu Sołectwa Komorniki   załącznik  Nr  4

 załącznik do Statutu

 ankieta

5)       Projekt Statutu Sołectwa Krerowo      załącznik  Nr  5

                                                                          załącznik do Statutu

 ankieta

6)       Projekt Statutu Sołectwa Krzyżowniki załącznik  Nr  6

 załącznik do Statutu

 ankieta

7)       Projekt Statutu Sołectwa Nagradowice – załącznik  Nr  7

 załącznik do Statutu

 ankieta

8)       Projekt Statutu Sołectwa Markowice   załącznik  Nr  8

 załącznik do Statutu

 ankieta

9)       Projekt Statutu Sołectwa Poklatki       załącznik  Nr  9

 załącznik do Statutu

 ankieta

10)   Projekt Statutu Sołectwa Szewce          załącznik  Nr  10

 załącznik do Statutu

 ankieta

11)   Projekt Statutu Sołectwa Śródka           załącznik  Nr  11

 załącznik do Statutu

 ankieta

12)   Projekt Statutu Sołectwa Tanibórz        załącznik  Nr  12

 załącznik do Statutu

 ankieta

13)   Projekt Statutu Sołectwa Tulce             załącznik  Nr  13

 załącznik do Statutu

 ankieta

14)   Projekt Statutu Sołectwa Zimin             załącznik  Nr 14

 załącznik do Statutu

 ankieta 

7. Wypełnione formularze ankiet należy dostarczyć  do sekretariatu Urzędu Gminy  lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, na adres poczty e-mail: urzad@kleszczewo.pl (skan wypełnionej ankiety)   albo przez sołtysa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 sierpnia   2015r.

 

 

Wójt

Bogdan Kemnitz