DEBATA NAD

RAPORTEM O STANIE GMINY KLESZCZEWO

ZA ROK 2022

 

Stosownie do art. 28aa  ustawy z dnia 8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany  przedstawić Radzie Gminy Kleszczewo raport o stanie gminy.  Dokument ten powinien być przedłożony radzie do końca maja 2023 r.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy Kleszczewo przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami  co najmniej 20 mieszkańców. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie gminy.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad RAPORTEM O STANIE GMINY KLESZCZEWO ZA ROK 2022  ustalony został na dzień  28 czerwca 2023 r. (środa)  godz. 1600 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie ul. Poznańska 6.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w  Urzędzie Gminy Kleszczewo do dnia 27 czerwca 2023 r. (wtorek) do godz. 1500.

 

 

                                                                                   Przewodniczy Rady Gminy

                                                                                        Marek Maciejewski