Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i ust. 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie dochodów w ramach rozdziału
i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 r. w kwocie  96 268 362,77 zł,

    z tego:

1)    dochody bieżące w kwocie        71 455 641,54

2)    dochody majątkowe w kwocie  24 812 721,23

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami w wysokości 3 105 218,05 zł,

zgodnie z załącznikiem  Nr 3 do uchwały,

2)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 10 609 592,66 zł,

4)    środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
11 507 446,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    dochody z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 001 688,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

2.   Dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w zakresie wydatków w ramach działu  i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 100 218 227,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       63 346 666,87 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  36 871 561,01 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 105 218,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 977 398,85 zł,

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości
11 507 446,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości
1 075 823,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

3.    W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do  niniejszego zarządzenia.

4.    W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do  niniejszego zarządzenia.

5.    W załączniku Nr 11 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.              

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 91/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 grudnia 2023 r.

 

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90005 przesunięcia związane z rozliczeniem zadania realizowanego w ramach programu finansowanego ze środków europejskich pn.: „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 750 Administracja publiczna

- rozdział 75011, 75075, 75095 przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

 

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

 

Dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101, 80104, 80148 dokonano przesunięć między rozdziałami
i paragrafami na wniosek Dyrektorów szkół

 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna

- rozdział 92601 przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych