Kleszczewo, 19 styczeń 2024 r.

 

Znak sprawy: PP.6722.1.1.2024

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kleszczewo:

1.    uchwały Nr LVII/487/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren w rejonie ul. Agrestowej, Truskawkowej, Malinowej, Jeżynowej, Porzeczkowej, Poziomkowej, Roślinnej, Ogrodowej, Owocowej, Winogronowej, Oliwkowej i Borówkowej w miejscowości Gowarzewo, obręb ewid. Gowarzewo, gm. Kleszczewo;

2.    uchwały Nr LVII/486/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego teren w rejonie ul. Dębowej i Gajowej w miejscowości Tulce, obręb ewid. Tulce, gm. Kleszczewo;

3.    uchwały Nr LVII/485/2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki o nr ewid. 106/1, 106/2, 108/27, 108/32, 108/33, 108/34 w miejscowości Gowarzewo, obręb ewid. Gowarzewo, gm. Kleszczewo;

Przedmiotem każdego z planów jest określenie zasad zagospodarowania terenów objętych uchwałą.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowych planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko                       i postępowania w ich sprawie w terminie do dnia 12 lutego 2024 r.

Wnioski mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@kleszczewo.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym w kwestii rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Kleszczewo.

 

 

Wójt Gminy Kleszczewo

                       (-) Bogdan Kemnitz

WYWIESZONO: 19.01.2024 r.

ZDJĘTO: ……………………..

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) informuje, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo,                               ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: urzad@kleszczewo.pl, tel.: 061 817 60 17.

2.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem                 e-mail: iod@kleszczewo.pl  oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.

4.    Pani/Pana dane będą przetwarzane, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia                                 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności na podstawie:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b)    art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c)    art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                          na administratorze;

d)    art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w  interesie publicznym.

5.    Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności:

a)    instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,

b)    podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli uprzednio wyraził Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie.

8.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

9.    Pani/Pana dane nie będą podlegały  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.