Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 i ust. 5 Uchwały Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XLIX/402/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r., zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   Dokonuje się przesunięć między rozdziałami, paragrafami w zakresie wydatków w ramach działu i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 r. w kwocie 100 218 227,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1)     wydatki bieżące w kwocie       63 346 666,87 zł,

2)     wydatki majątkowe w kwocie  36 871 561,01 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 105 218,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2)    wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 388 153,43 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,

3)    wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 977 398,85 zł,

4)    wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11 507 446,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,

5)    wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 075 823,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

6)    wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 36 000,00 zł.

 

 

 

§ 2

1.    W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do    niniejszego zarządzenia.

2.    W załączniku Nr 5 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2023 r.              

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do Zarządzenia Nr 93/2023

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

 

 

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

 

Dz. 855 Rodzina

- rozdział 85502, 85504 przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90004 przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych

- rozdział 90015 przesunięcia związane z realizacją wydatków bieżących

 

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92120 przesunięcia związane z realizacją wydatków inwestycyjnych