Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXXV/261/2013
Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

 Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  z 2013r. poz. 594 i 645)  art. 12 ust. 4 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.  613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 ; z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchyla się  Uchwałę Nr  XXXIX/190/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.

 

                                              

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                  

          Henryk Lesiński

 

 

Metadane

Źródło informacji:Podatki
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Polak
Data wprowadzenia:2006-01-06 05:13:20
Opublikował:Marta Polak
Data publikacji:2006-01-06 05:14:04
Ostatnia zmiana:2013-12-31 09:53:38
Ilość wyświetleń:3419