Zarządzenie Nr 21/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 czerwca  2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

 

            Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r. oraz Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków związanych ze zwiększeniem dotacji celowych oraz na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.

W § 1 ust. 1 zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2007r. o  6.706 zł.

Dochody budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia)

 

 

 

12.395.395 zł

2.

W § 2 ust 1 zwiększa się wydatki budżetu na 2007r. o  

6.706 zł.

       Wydatki budżetu na 2007r. po zmianie wynoszą

 (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)

 

 

 

12.610.148 zł

 

3.

W § 2 ust 2

 - zwiększa się wydatki bieżące  o    6.706 zł

 - zmniejsza się wynagrodzenia  o    67.960 zł

 

 

§ 2 ust 2  pkt. 1 i 1a  po zmianie przyjmują brzmienie:

1) wydatki bieżące w wysokości

 

11.344.774 zł

 

w tym:

a)      wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

 

4.475.483 zł

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz