Zarządzenie Nr 41/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 grudnia 2007r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

 

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r.  Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

           

§ 1

 

W Uchwale Nr III/13/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2007r. zmienionej Uchwałą Nr IV/30/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr V/34/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. oraz Uchwałą Nr VI/38/2007 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem  Nr 17/2007 Wójta Gminy w Kleszczewie z dnia 17 maja  2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 czerwca 2007r., Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 czerwca 2007r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 21/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 09 sierpnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r, Uchwałą Nr X/59/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 05 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.,  Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2007r  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr XI/63/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 października 2007r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Uchwałą Nr XII/72/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 07 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej, Zarządzeniem Nr 38/2007 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr XIII/81/2007 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 11 grudnia 2007r. sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

W § 2 ust 2

 

-zmniejsza się wydatki bieżące o 91.000 zł

 

 w tym:

 a) zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń  o 51.662 zł

 b) zwiększa się dotacje o 5.606 zł

    w tym:

    w tiret trzecim zwiększa się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek 

     systemu oświaty o 6.306 zł

     w tiret czwartym zmniejsza się dotacje celowe dla gmin przekazane na

     podstawie porozumień o 700 zł

 

 - zwiększa się wydatki majątkowe o 91.000 zł

 

2.  W § 2 ust 4 pkt. 1 zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszego Zarządzenia

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2007r.

 

                                  

                                                                                                       Wójt Gminy

 

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz