ZARZĄDZENIE  Nr 10/2007

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  02 marca 2007r.

 

 

  w sprawie :  przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), § 31 Uchwały Nr  XLV/221/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 maja 2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

1.  Zarządzam przeprowadzenie deratyzacji na terenie całej gminy.

2. Deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy.

 

§ 2

1.  Wyznaczam termin przeprowadzenia deratyzacji w okresie od  16 kwietnia  2007r. do 30 kwietnia 2007r.

2.  Właściciele ( zarządcy, użytkownicy) nieruchomości zobowiązani są do  wyłożenia dostarczonych  trutek na gryzonie  w  okresie przeprowadzenia deratyzacji.

 

§ 3

Nieprzestrzeganie powyższego zarządzenia  grozi karą grzywny określoną w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z  2005r. Dz.U. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami).

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.