Zarządzenie Nr 13/2007

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 marca 2007r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r.

 

 

Na podstawie art.186 ust. l pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Nr VI/38/2006 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r., Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ l

 

W Zarządzeniu Nr 49/2006 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2006r w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § l ust. l zmniejsza się dochody o 49.500 zł

 

Dochody po zmianie wynoszą:                                                                    1.641.971 zł

            w tym wg decyzji:

             -  Wojewody Wielkopolskiego                                                       1.641.200 zł

     (zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

 -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                             771 zł

      Delegatury Wojewódzkiej

 

2. W § l ust. 2 zmniejsza się wydatki o 49.500 zł

 

Wydatki po zmianie wynoszą

     w tym wg decyzji:

             -  Wojewody Wielkopolskiego                                                      1.641.971 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszego Zarządzenia)

             -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego                                            771 zł

                Delegatury Wojewódzkiej

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.