ZARZĄDZENIE  Nr 28/2006

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  03 października 2006 r.

 

 

 

w sprawie : określenia wzoru wniosków  o przyznanie stypendium sportowego oraz wyróżnienia lub nagrody.

                                                                            

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                        Na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami), § 4 ust. 3  Uchwały Nr XLVIII/235/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania  oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika oraz  § 5 ust. 3  Uchwały Nr XLVIII/236/2006 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 września 2006r.  w sprawie rodzajów wyróżnień  i wysokości nagród dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania, zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się następujące wzory wniosków:

a)      wzór wniosku  o przyznanie stypendium sportowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,

b)      wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia lub nagrody w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2006 Wójta  Gminy Kleszczewo z dnia   03 października 2006r.

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

 

 

 

1.       Imię i nazwisko zawodnika: ........................................................................................

 

2.       Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

3.       Adres zamieszkania : ..................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

4.       Uprawiana dyscyplina sportowa: ................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

5.       Opis osiągnięć sportowych: .......................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

                                                                                       

                                                                                       

                                                                                                    ..............................

                                                                                                    /podpis wnioskodawcy/

Oświadczam, że obecnie nie otrzymuję innego rodzaju stypendium sportowego i nie uzyskuję innych dochodów wynikających ze stosunku pracy, gwarantujących mi stałe wynagrodzenie.

 

 

 

 

                                                                                                    .................................

                                                                                                    /podpis zawodnika/

 

 

 

Potwierdzenie wyników sportowych przez właściwy związek sportowy

 lub klub sportowy

 

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

 

 

 

............................., dnia ...............................

 

                                                                                  ................................................

                                                           pieczęć i podpis  przedstawiciela związku sportowego

 

 

 

Pozytywna opinia  właściwego związku sportowego

 

 

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 ............................., dnia .............................. 

 

                                                                                  .............................................

                                                            pieczęć i podpis przedstawiciela związku sportowego                                         

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2006 Wójta  Gminy Kleszczewo z dnia   03 października 2006r.

 

 

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA LUB NAGRODY

 

 

1.       Imię i nazwisko zawodnika: ........................................................................................

 

2.       Data i miejsce urodzenia: ............................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

3.       Adres zamieszkania : ..................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

4.       Uprawiana dyscyplina sportowa: ...............................................................................

 

......................................................................................................................................

 

5.       Opis osiągnięć sportowych: .......................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

6.       Wskazanie wysokich wyników sportowych, za które wyróżnienie lub nagroda ma

 

być przyznana..................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

 

7. Dotychczas otrzymane wyróżnienia i nagrody : .....................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

                                                                

 

                                                                                                    ..............................

                                                                                                    /podpis wnioskodawcy/

 

 

 

 

Potwierdzenie wyników sportowych przez właściwy związek sportowy

lub klub sportowy

 

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

 

............................., dnia ...............................

 

                                                                                  ................................................

                                                                  pieczęć i podpis  przedstawiciela związku sportowego

 

 

 

 

Pozytywna opinia właściwego związku sportowego

 

......................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................

 

 

 

 

 ............................., dnia .............................. 

 

                                                                                  .............................................

                                                            pieczęć i podpis przedstawiciela związku sportowego