Zarządzenie Nr 11/2005

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 7 kwietnia 2005 r.

 

 

W sprawie: przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy.

 

 

Na podstawie § 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo załącznika do Uchwały Nr X/54/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kleszczewo , zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzam przeprowadzenie deratyzacji na terenie całej gminy Kleszczewo.

 

§2

 

Wyznaczam termin przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 10 maja do 15 maja 2005 r.

 

§3

 

Właściciele / zarządcy, użytkownicy / posesji zobowiązani są do wyłożenia trutek na gryzonie w okresie przeprowadzania deratyzacji.

 

§4

 

Nieprzestrzeganie powyższego zarządzenia grozi karą grzywny określoną w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.