Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy Kleszczewo

na 30.06.2010r.

 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet  na 2010r. wg Uchwały Nr XL/271/2010/2008 z dnia 21 stycznia 2010r. po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta  zamyka się kwotami:

po stronie dochodów 

21.244.094 zł

po stronie wydatków

29.555.003 zł

                                Deficyt budżetu                   8.310.909 zł

 

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne wykonania budżetu uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

 

Dochody

 

Dochody  budżetowe ze względu na  źródła wpływu przedstawiają się następująco:

 

 

Lp

 

Źródło wpływu

 

Plan

 

Wykonanie

   % wykona-nia planu

     Struktura % wykonania

1.

Subwencje

5.124.634,00

3.104.678,00

60,58

34,79

2.

Dochody własne

12.433.453,00

4.722.739,97

37,98

52,92

3.

Dotacje  na zadania zlecone    par.  2010

1.628.843,00

857.918,63

52,67

6,61

4.

Dotacje na zadania własne par.  2030

153.799,00

97.886,00

63,65

1,10

5.

Dotacje  i środki z innych źródeł    

par. 2007, 2009, 2310, 6207, 6209,6260 i 6298. 

1.903.365,00

140.413,40

7,38

1,58

 

Razem

21.244.094,00

8.923.636,00

42,01

100,00

 

 

 

 

 

 

 

w tym:

- dochody bieżące

 

15.575.220,00

 

8.557.246,16

 

54,94

 

95,89

 

- dochody majątkowe

5.668.874,00

366.389,84

6,46

4,11

 

 

1. Subwencje

W 2010r. otrzymaliśmy:

- 2.892.584,00  zł część oświatowej subwencji ogólnej co stanowi 61,54% planu (w tym  środki na miesiąc lipiec 2010)     

- 212.094,00 zł subwencję  wyrównawczą co stanowi 50% planu.

 

2. Dochody własne

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na nowych terenach inwestycyjnych w kwocie 14.689,50 zł. Plan zostanie wprowadzony przy następnej zmianie budżetu.

W dziale 020  Leśnictwo planowane są opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 600 zł. Wpłata jest wnoszona  przez Starostwo Powiatowe w II półroczu.

W dziale 600 Transport i łączność wpłynęła darowizna z przeznaczeniem na budowę infrastruktury na nowych terenach budowlanych w kwocie 7.612,80 zł. Plan zostanie wprowadzony przy następnej zmianie budżetu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie wynosi 23,19% planu.  Księgowane są w tym dziale dochody uzyskane z mienia komunalnego. W rozdziale 70005 w paragrafie 0470 za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęła kwota  4.356,63 zł, a zaległość dotyczy jednej  osoby i wynosi 1637,94 zł. Jest to zaległość z 2009 i  2010r. Analogicznie jak w latach ubiegłych dłużnik nie reaguje na upomnienia, sprawa skierowana jest do Sądu.

W paragrafie 0750 zrealizowane są następujące wpłaty: 

·          5.052,80 zł za najem lokali mieszkalnych, zaległość  wynosi   351,33 zł i dotyczy 4 osób. Jedna osoba uregulowała zaległość. Oddanych w najem na dzień  30.06.2010r. było  10 mieszkań.

·          76.946,99 zł za dzierżawę lokali użytkowych i gruntów wynajmowanych pod działalność gospodarczą. Wynajmowanych jest 17 lokali, dwie osoby dzierżawią grunt.  Zaległości wynoszą 14.557,11 zł i dotyczą 4 osób fizycznych. Z zaległości wpłacona została kwota 10.328,45 zł.

Wykonanie w paragrafie wynosi 48,81%. W miesiącu wrześniu upłynie termin płatności za dzierżawę   gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze. Należności z tego tytułu wynoszą 14.593,79 zł.

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty i naliczane odsetki.

W paragrafie 0770 dochody uzyskano w wysokości 285.980 zł ze sprzedaży działki w Kleszczewie o powierzchni

W paragrafie 0920 ściągnięto odsetki za nieterminowe regulowanie należności za wynajem mieszkań i dzierżawę lokali użytkowych. Z tego tytułu wpłynęła kwota 412,20 zł.

W paragrafie 0970 ujęto odszkodowanie na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego za przejęcie 1,3315 ha gruntów w obrębie Bylin w związku z ustaleniem lokalizacji drogi krajowej  S5

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 paragrafie 2360 księgowane są dochody w  kwocie 7,75 zł. Dochody te,  to 5% z opłat za  udostępnianie danych osobowych (udział w dochodach budżetu Państwa). W rozdziale 75023 ewidencjonowane są  wpłaty (935,57 zł) za kserowanie dokumentów oraz za korzystanie z kawomatu. Wykonanie w rozdziale wynosi 32,26%.  Są to niewielkie kwoty w budżecie nie mające znaczącego wpływu na wykonanie budżetu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska uzyskano dochód w wysokości 409,84 zł ze sprzedaży wycofanego z eksploatacji samochodu Nysa (rok produkcji 1987r), wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Komornikach.

 

Główne dochody własne znajdują się w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie planu budżetu w tym dziale wynosi 48,00%. Część z tych podatków otrzymujemy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj.

·          Podatek wraz z odsetkami od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa),

·          Podatek od spadków i darowizn

·          Podatek od czynności cywilnoprawnych

·          Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział w  podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Pozostałe podatki i opłaty wpłacane są bezpośrednio do budżetu gminy.

 

Na wysokość dochodów w rozdziale 75615 i 75616 ma wpływ  w większości Rada Gminy uchwalając stawki podatków i opłat lokalnych.

Skutek przyjętych ustaleń przedstawia poniższe zestawienie:

 

Podatki

 

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy

Umorzeń zaległości podatkowych

Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności

- od nieruchomości

99.454,54

149.828,50

468,00

4.576,70

- rolny

0,00

0,00

281,00

1.572,70

- od środków     

   transportowych

49.491,39

13.931,00

810,00

0,00

- od spadków i      darowizn

0,00

0,00

0,00

638,90

- z odsetek

0,00

0,00

9,00

1.505,10

Razem

148.945,93

163.759,50

1.568,00

8.293,40

 

Zwolnienia w kwocie 163.759,50 zł dotyczą majątku Gminy.

 

Na dzień 30.06.2010r. należności wymagalne w podatkach ściąganych przez Urząd Gminy wynoszą:

 

Podatek

 

Wysokość zaległości

Wpłaty na dzień 30.06.2010r.

Stosunek % zaległości do wielkości wpłaty

- od nieruchomości   (rozdz.75615)

43.069,16

 

499.016,23

 

10,02

- od nieruchomości   (rozdz.75615) hipoteka

6.915,60

- rolny                       (rozdz.75615)

77,00

88.289,00

0,09

- od nieruchomości   (rozdz.75616)

54.045,88

346.921,61

15,58

- rolny                       (rozdz.75616)

17.433,24

257.768,47

6,76

- od środków transportowych (rozdz.75616)

8.863,00

59.880,00

14,80

Razem

130.403,88

1.251.875,31

10,42

 

Zaległości w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 24.609,52 zł.  Z zaległości została uregulowana kwota 14.418,44 zł. Na zaległości wysyłane są upomnienia. W 2010r. wystawiono  411 upomnień.

Znaczne przekroczenie planu dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe występuje: - w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykonanie w rozdziale wynosi 3.085,86 zł, zaległości wymagalne stanowią kwotę 9.664,13 zł a nadpłaty 574,85 zł. Zaległości zmniejszyły się o 6.057,02 zł w stosunku do zaległości na dzień 31.12.2009r. W rozdziale 75615, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 40.131,10 zł tj. 114,66% planu, zaległość wynoszą 80 zł,  a nadpłaty 2.727,54 zł,

- w rozdziale 75616, paragrafie 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych  wykonanie wynosi 229.577,28 zł tj. 73,11% planu, zaległość wynoszą 974,15 zł,  a nadpłaty 9.834,45 zł.

O wysokości dochodów z Urzędów Skarbowych uzyskujemy informacje na podstawie otrzymywanych kwartalnych sprawozdań. Plan dochodów budżetowych zostanie skorygowany.

 

W stosunku do planu niskie wykonanie budżetu występuje:

- w rozdziale 75615 w odsetkach (paragraf 0910) uzyskano 137 zł co stanowi 4,89% planu,

- w rozdziale 75616 w paragrafie 0360 podatek od spadków i darowizn dochód uzyskano w wysokości 2.380,60 zł co stanowi 7,21% planu.

- w rozdziale 75616 w paragrafie 0430 wpływy z opłaty targowej, dochód uzyskano w wysokości 740 zł co stanowi 37,00% planu,

- w rozdziale 75618 z opłaty skarbowej uzyskano dochód w wysokości 13.643 zł co stanowi 37,90% planu

- w rozdziale 75621, paragrafie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. Wykonanie wynosi 1.542.224 zł co stanowi 40,30% planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonanie wynosiło 40,35% planu i na koniec roku plan był zmniejszany o 480 tys. zł. Środki otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Dochody z tych źródeł nie spływają systematycznie w równych kwotach. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do korekty planu.

W paragrafie 0480 ujęte są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wniesione opłaty to kwota 61.211,91 zł co stanowi 72,01% planu. Opłaty roczne wnoszone są w trzech ratach do 31 stycznia, do 31 maja i ostatnia rata  do 30 września.

W paragrafie 0490 ujęte zostały

·          opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 67.487,75 zł

·          opłata planistyczna z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 75.099,65 zł. Zobowiązania wymagalne w paragrafie 0490 to kwota 12.364,86 zł w tym: 

·          za zajęcie pasa drogowego  10.643,10 zł.  

·          z opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 1.721,76 zł. 

Z zaległości została uregulowana kwota 6.366,90 zł. Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty i naliczano odsetki - z tego tytułu uzyskano 8,80 zł jako zwrot kosztów wezwania do zapłaty oraz 365,29 zł odsetek z tytułu regulowania powyższych należności po terminie.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w  paragrafie 0920 przyjęto uzyskane oprocentowanie z lokat bankowych oraz środków na rachunkach bankowych. W różnych dochodach - paragraf 0970 uzyskano 13.801,17 zł między innymi wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych 6.300 zł, nagrody „Zielony kontakt” z NFOŚIGW 5.000 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę 1.500 zł. W paragrafie tym wykonanie wynosi 4,67%. Do budżetu  wpłynie kwota 295.358 zł z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, który zrealizował zadanie związane z budową placów zabaw, na które po rozliczeniu otrzyma dofinansowanie ze  środków z Unii Europejskiej. W paragrafie 6680 środki z niezrealizowanych do dnia 30.06.2010r. wydatków niewygasających wpłynęły do budżetu w miesiącu lipcu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie Plan wykonany został w 53,38%. Dochody ujęte w rozdziale 80101 to sumy uzyskiwane przez jednostki budżetowe, Zespoły Szkół. Dochody to: odsetki bankowe, prowizje z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. W przedszkolach w rozdziale 80104 ujęte są opłaty stałe wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki bankowe i prowizje z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych. Należności wymagalne z tytułu wpłat rodziców wynoszą 772,00 zł. Na zaległości liczone są odsetki i wystawiane wezwania do zapłaty. W rozdziale 80195, paragrafie 0690 realizowane są dochody z tytułu eksploatacji sal lekcyjnych i części wspólnych na prowadzenie uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzone przez Siedleckie Centrum Edukacyjne. Z tego tytułu wpłynęło 325 zł co stanowi 108,33% planu. W paragrafie 0970 ujęto wpłatę w wysokości 533,11 zł z tytułu rozliczenia dotacji udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty i Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia księgowane są wpłaty rodziców 4.537 zł z tytułu częściowej odpłatności za udział dzieci w „Akcji Lato” organizowanej przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wpłacone kwoty przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych.  

W dziale 852 Pomoc społeczna wykazywane są dochody uzyskiwane przez kolejną jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej. W rozdziale 85212 należności wymagalne stanowią kwotę 166.881,04 zł. Są to należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym. Dochody gminy od ściągniętych należności wynoszą 1.163,92 zł. Należności ściąga komornik. W rozdziale 85219 ujęte są odsetki bankowe 1.413,85 zł  co stanowi 52,36% planu. Nie zrealizowano w I półroczu dochodów w paragrafie 0970 wpływy z tytułu prowizji z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych gdzie zaplanowano 40 zł. Jest to niewielka kwota nie mająca znacznego wpływu na wykonanie planu dochodów.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90017 ujęto wpłatę  kwoty 35.696,95 zł w tym: z rozliczenia dotacji przedmiotowej 19.586,87 zł i dotacji celowej na inwestycje 16.110,08 zł.

W rozdziale 90019 ujęte są środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wykonanie w rozdziale wynosi 99,59% planu. Na wysoki wskaźnik wykonania planu wpływ mają środki w paragrafie  0690 – wpływy z różnych opłat gdzie wykonanie wynosi 101,47% planu oraz dochody w paragrafie 0970, które w wysokości 98.523,32 zł, wpłynęły do budżetu z zlikwidowanego konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan w rozdziale będzie skorygowany.

W rozdziale 90020 planowane są dochody z opłaty produktowej, które przekazywane są do Gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Są to opłaty od przedsiębiorców, a ich wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowań przekazanych do odzysku i recyklingu.   Z tego tytułu uzyskano 662,91 zł co stanowi  33,15% planu.

W rozdziale 90095 zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i gaz od osób wynajmujących lokale użytkowe oraz odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych należności. Dochody  w tym rozdziale wynoszą 19.264,90 zł co stanowi 53,37% planu. Należności wynoszą 14.807,61 zł w tym należności wymagalne 11.922,60 zł. Zaległości dotyczą  trzech osób fizycznych. Z zaległości wpłynęła kwota 1.268,10 zł. W ciągu roku na  zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.  Od nieuregulowanych w terminie płatności ściągnięto 18,12 zł odsetek. 

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751 i 852. Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego - otrzymaliśmy na poniższe zadania środki w rozdziałach:

Roz-dział

Plan

Wykonanie

% wykona-nia planu

Cel dotacji

 

01095

 

162.109

 

162.108,63

 

100,00

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

75011

44.600

21.992,00

49,31

na zadania z zakresu administracji rządowej  

głównie USC, ewidencja ludności

75101

871

433,00

49,71

 na prowadzenie rejestru wyborców

75107

9.817

9.817,00

100,00

na wybory Prezydenta RP

85212

1.409.500

662.865,00

47,03

na wypłatę świadczeń rodzinnych

85213

1.946

703,00

36,13

na składki zdrowotne dla określonych osób   pobierających zasiłki z pomocy społecznej

 

1.628.843

857.918,63

52,67

Razem

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przyznanej dotacji.

4. Dotacje na zadania własne

Środki otrzymaliśmy w dziale   801, 852 i 854 (par. 2030).  Środki przeznaczone są na poniższe cele:

Roz-dział

Plan

Wykona-nie

% wykona-nia planu

 

Cel dotacji

85213

2.221

1.109,00

49,93

dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.

85214

57.640

33.658,00

58,39

dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

85216

22.704

11.940,00

52,59

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

85219

33.301

14.646,00

43,98

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

85295

12.400

11.000,00

88,71

dożywianie uczniów w szkole

85415

25.533

25.533,00

100,00

pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

 

153.799

97.886,00

63,65

Razem

5. Dotacje  i środki  z innych źródeł.  (par. 2007, 2009, 2310, 6207, 6209, 6260 i 6298)

Rozdział

Plan

Wykonanie

Cel dotacji

60016

80.000

80.000,00

dotacja z funduszu celowego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zimin Nowy Świat.

60016

966.422

0,00

dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Remont drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia” (zgodnie z umową zakończenie projektu wyznaczono do 30.09.2010r.)

80104

124.000

60.413,40

dotacje celowe  z Miasta Poznań, Gminy Swarzędz, Kórnik  i Komorniki za dzieci, które uczęszczają do przedszkola na  terenie naszej gminy

85395

31.989

0,00

dotacja rozwojowa ze środków z Unii Europejskiej na realizację programu Kapitał ludzki – „Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię”

85395

1.694

0,00

dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa na realizację programu Kapitał ludzki – Nie bój się nie lękaj się – wypłyń na głębię

90004

699.260

0,00

dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej na zadanie „Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych” (zgodnie z umową zakończenie projektu wyznaczono do 31.12.2011r.)

 

1.903.365

140.413,40

Razem

W rozdziale 80104 wpływają dochody od Gmin za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w naszej gminie tj. miesięcznie:  z Poznania 18 - 19 dzieci, ze Swarzędza  5 dzieci, z Kórnika 6, z Komornik 1 dziecko. Wykonanie w paragrafie 2310 wynosi 48,72% planu.

 

Dochody budżetowe ogółem zostały wykonane w wysokości 8.923.636,00 zł co stanowi 42,01% planu.  Na niskie wykonanie dochodów wpływ między innymi ma brak w I półroczu realizacji zaplanowanej sprzedaży gruntów pod aktywizację gospodarczą (w dziale 700) oraz zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej (w dziale 600 i 900) na zadania, które będą realizowane w II półroczu 2010r.

 

Wydatki

 

Wydatki majątkowe - Zaplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Roz- dział

Określenie inwestycji

Plan

Wykona- nie

% wyko nania planu

01010

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie

222 775,00

222.775,00

100,00

Uregulowano drugą ostatnia ratę

Roz- dział

Określenie inwestycji

Plan

Wykona- nie

% wyko nania planu

60013

Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej w Tulcach

30 000,00

0,00

 

Uchwała Rady Gminy z dnia 09 czerwca o pomocy finansowej

60016

Drogi na nowych terenach inwestycyjnych

274 000,00

0,00

 

60016

Budowa ulic w miejscowości Tulce

600 000,00

0,00

 

60016

Budowa drogi w Markowicach

200 000,00

0,00

 

60016

Remont drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia.

1 873 100,00

0,00

 

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi oraz oświetlenie. Podpisana jest umowa o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej w dniu 18.03.2010r.

60016

Budowa chodnika w kierunku parku w Komornikach - Fundusz Sołecki

6 000,00

0,00

 

60016

Drogi osiedlowe na Osiedlu Kwiatowym w Tulcach - odpłatne przejęcie

77 225,00

77.225,00

100,00

Uregulowano drugą ostatnia ratę

70005

zakup gruntów

5 000,00

5,00

0,10

71095

Zagospodarowanie terenu  centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy

649 754,00

732,00

0,11

Zgłoszony został wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej

71095

Zagospodarowanie terenu  centrum miejscowości Gowarzewo wraz z remontem świetlicy środki z Funduszu Sołeckiego

31 240,00

0,00

 

75023

Uzupełnienie sprzętu i oprogramowania

30.550,00

20.235,48

66,23

75412

Zakup motopompy - Fundusz Sołecki Gowarzewo

5 000,00

4.922,00

98,44

75412

Zakup wozu bojowego dla OSP Gowarzewo

30 000,00

0,00

 

75412

Zakup silnika do pontonu dla OSP Kleszczewo

5 500,00

5.469,99

99,45

80195

 Budowa parkingów, chodników i oświetlenia  przy kompleksie sportowym i Zespole Szkół w Kleszczewie

371 300,00

0,00

 

Zadanie zakończone i rozliczone w miesiącu lipcu 2010

85395

Zakup komputera - notebook

3 500,00

0,00

 

90004

Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych

724 160,00

0,00

 

Podpisana została w dniu 16.04.2010r. umowa o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej.

90015

budowa oświetlenia ulicznego

100 000,00

17.385,00

17,39

Roz- dział

Określenie inwestycji

Plan

Wykona- nie

% wyko

nania planu

90017

Budowa ciśnieniowej sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,  Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki.

7 599 557,00

0,00

 

Podpisana jest umowa o dofinansowanie zadania ze środków z Unii europejskiej w dniu 29.12.2009r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

90017

Budowa sieci wodociągowej na nowych działkach

200 000,00

50.000,00

25,00

Zadanie realizuje Zakład Komunalny

90017

Przebudowa systemu zasilania w wodę w Tulcach w rejonie rzeki Kopli

100 000,00

0,00

 

90017

Zakup agregatu do hydroforni w Kleszczewie

50 000,00

0,00

 

92114

Budowa placów zabaw

295 358,00

295.357,20

100,00

92601

Budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie

760 243,00

0,00

 

Zgłoszony został wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej

92695

Budowa boiska - Fundusz Sołecki Krzyżowniki

5 456,00

0,00

 

92695

Ogrodzenie boiska - Fundusz Sołecki Markowice

10 960,00

5.337,50

48,70

92695

uzupełnienie wyposażenia na plac zabaw

50 000,00

0,00

 

 

Razem wydatki bieżące

14 310 678,00

699.444,17

4,89

 

W fazie realizacji są trzy inwestycje, na które podpisane są umowy o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Część zadań będzie wykonywana w miarę realizowania dochodów budżetu Gminy.

 

 

Z wydatków bieżących na  plan 15.244.325, wykonanie wynosi 7.501.753,89 zł tj. 49,21%.

Wydatki bieżące omówione zostały poniżej.

 

Dotacje z budżetu Gminy:

 

1

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

a)

dotacja podmiotowa

-

dla instytucji kultury  (GOKIS)

657 780,00

461 843,00

70,21

-

dla instytucji kultury   (biblioteka GOKIS)

140 860,00

75 845,00

53,84

b)

dotacja przedmiotowa

 

 

 

-

przedmiotowe dla zakładu budżetowego

856 331,00

405 027,00

47,30

 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

c)

dotacja celowa

-

dla Gminy Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce.

49 159,00

24 579,46

50,00

-

dla Miasta Poznań pomoc finansowa  na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego.

3 100,00

3 100,00

100,00

-

dla publicznej jednostki oświaty (Gmina Swarzędz i  Poznań)

50 800,00

26 999,79

53,15

-

za pobyt dziecka w przedszkolu specjalnym (Miasto Poznań)

22 560,00

5 526,66

24,50

-

Dla Gminy Środa Wlkp pomoc finansowa na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej

2 000,00

2 000,00

100,00

 

 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 782 590,00

1 004 920,91

56,37

 

2

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

a)

dotacja podmiotowa

-

dla publicznej jednostki oświaty (szkoła podstawowa w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi)

480 978,00

241 078,00

50,12

-

dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  (przedszkole w Tulcach prowadzone przez Panią Liliannę Ożadowicz)

417 918,00

200 839,00

48,06

-

dla publicznej jednostki oświaty (przedszkole w Ziminie prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi)

57 164,00

28 581,96

50,00

b)

dotacja celowa

-

na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania ( realizowane przez przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechnianie Kultury na Wsi w Ziminie)

9 861,00

4 433,00

44,95

-

na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

139,00

0,00

0,00

-

działania na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Pomagam)

3 700,00

3 700,00

100,00

 

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Plan

Wykonanie

% wykonania planu

-

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

2 300,00

0,00

0,00

-

na zadanie w zakresie sportu masowego (zadanie realizuje Klub Sportowy "Clescevia")

50 000,00

32 200,00

64,40

 

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1 022 060,00

510 831,96

49,98

 

Ogółem dotacje na zadania bieżące

2.804.650,00

1.515.752,87

54,04

 

Dotacje omówione zostały poniżej w poszczególnych działach.

Z uwagi, że w części tabelarycznej wiele paragrafów ściśle określa poniesione wydatki dlatego poniżej, znajdują się opisy do rozdziałów i paragrafów wymagających dodatkowych informacji.

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – W rozdziale 01030 wykonanie planu wynosi 57,47%. Na Izby Rolnicze zostały przekazane środki za dwie raty wpłaconego podatku rolnego. W rozdziale 01095 realizowane jest zadanie zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego ujętego w cenie oleju napędowego za okres od września 2009r. do lutego 2010r. Z tego tytułu dla rolników została przekazana kwota 158.930,03 zł. Na obsługę zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, gmina otrzymuje 2% liczone od wielkości wypłaconego zwrotu dla rolników.

 

W dziale 600 Transport i łączność – w rozdziale 60004 na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/201/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. zostało przekazane do realizacji Gminie Swarzędz zadanie dotyczące lokalnego transportu zbiorowego od granicy Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce. Zapłacono dwie raty tj. łącznie  24.579,46 zł. Łączna długość obsługiwanego odcinka linii autobusowej na terenie naszej Gminy wynosi 5,4 km. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe realizowane są opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych. Na ten cel wydano 5.676,19 zł co stanowi 70,95% planu. Ze względu na realizację inwestycji związanej z budową kanalizacji plan w tej pozycji w miarę potrzeby będzie skorygowany. Z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieżące wykonane w wysokości 245.078,96 zł co stanowi 65,97% planu (paragraf 4210, 4270, 4300)  środki przeznaczono między innymi  na: zimowe utrzymanie dróg 189.697,44 zł, na remont dróg  53.926,63 zł. 

 

W dziale 630 Turystyka - wykonanie wynosi 1.019,31 zł co stanowi 7,28% planu. Są to środki na dofinansowanie wynajmu autobusów głównie dla dzieci szkolnych. Budżet będzie realizowany w dalszym ciągu w II półroczu 2010r.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w dziale wynosi 36,99%. W rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wymieniono programator CO w mieszkaniu w Markowicach, zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych, inwentaryzację i wycenę mieszkania w Gowarzewie oraz opłacono składki ubezpieczeniowe. W rozdziale 70005 zwrócono połowę pożytków  za wynajem klubo – kawiarni w Tulcach do Agencji Nieruchomości Rolnych. Druga rata jest płatna do 30 września 2010r.

 

W dziale 710 Działalność usługowa wykonanie wynosi 5,22% planu. W rozdziale 71004 przeznaczone są środki na zmianę  planu zagospodarowania przestrzennego 100.000 zł. W dniu 09 czerwca 2010r. zostały podjęte Uchwały Rady Gminy dotyczące zmiany planu. W rozdziale 71014 pokryto wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi. Zapłacono 20.021,74 zł co stanowi 80,09% planu. Na bieżąco zlecane są do wykonania mapy geodezyjne. W miarę potrzeby zlecania dalszych opracowań należy zwiększyć plan budżetowy. W rozdziale 71095  planowane i realizowane są wydatki związane ze sprzedażą mienia (koszty zawartych aktów notarialnych, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, wycena nieruchomości w tym do naliczenia opłaty planistycznej). Wydano 22.896,13 zł co stanowi 75,32% planu. W miarę potrzeby zlecania kolejnych wycen należy zwiększyć plan wydatków.

 

W dziale 750 Administracja publiczna, wykonanie w dziale wynosi  50,61% planu.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowane jest zadanie zlecone z zakresu ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz spraw z zakresu urzędu stanu cywilnego. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu druków, opłat pocztowych, delegacji służbowych. Wszystkie wydatki tj. 21.992 zł pokryte są dotacją. W rozdziale 75022 Rady Gmin ewidencjonowane są diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych, wynajem autobusu.

Z rozdziału 75023 Urzędy gmin z paragrafu 2710 udzielono pomocy finansowej dla Miasta Poznań na prowadzenie badań dotyczących funkcjonowania i kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego. Przekazano 3.100 zł. Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,  na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza okulisty trzy osoby skorzystały z dofinansowania na zakup okularów do pracy przy komputerze, zakupiono herbatę dla pracowników. Z paragrafu 4010, 4040, 4110 i 4120  wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2010 wynosiła 19 etatów. Z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia - wydano między innymi na materiały biurowe i druki, środki czystości, wyposażenie,  prenumeratę gazety. Z paragrafie 4260 zapłacono za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę 20.345,42 zł. Z paragrafu 4280 zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane z okresowym badaniem lekarskim pracowników. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych zapłacono między innymi za usługi prawnicze 31.483,86 zł, opłaty pocztowe 18.005,28 zł, obsługę sieci komputerowej i opiekę autorską dotycząca programów komputerowych 31.204,16 zł, czyszczenie chodniczków wejściowych, naprawy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie majątku i gotówki 3.439 zł oraz składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy Gmina. W paragrafie 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy 75% środków z planowanego odpisu od średniej ilości zatrudnionych pracowników. Odpis roczny na etat pracownika w 2010r. wynosi  1.047,84 zł.

W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego wydano między innymi na

materiały promujące gminę, zakup nagród, ulotek,  udział w konkursach i wystawach, reklamę w wydawnictwach, wydatki z okazji otwarcia Orlików  w Kleszczewie i Tulcach oraz  20 – lecia Samorządu.

W rozdziale 75095 ewidencjonowane są koszty dotyczące udziału sołtysów w Sesjach Rady Gminy i zebraniach zwoływanych przez Wójta Gminy.

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Wykonanie w dziale wynosi 5.103,63 zł co stanowi 47,75% planu. W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. Finansowane są wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców rozdział 75101 (obsługa  programu komputerowego). W rozdziale 75107 zaplanowane są środki na wybory prezydenta RP. Wybory odbywały się w II turach. Druga tura wyborów przeprowadzona była 04 lipca 2010r. Zrealizowane środki dotyczą głównie pierwszej tury wyborów. Na dzień 30.06.2010r  na ten cel wydano  4.670,63 zł   co stanowi 47,58% planu.

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji zaplanowano 1.323 zł na zakup paliwa dla Policji, wydano 530,81 zł za faktury z 2009r. W 2008r. przekazaliśmy Policji do użytkowania  urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów ISKRA 1. W lipcu 2010r. dokonany będzie kolejny roczny przegląd tego urządzenia.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wykonanie planu zostało zrealizowane na poziomie 50,9%. Środki wydano między innymi na  wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach bojowych - 4.696,81 zł, wypłacono wynagrodzenia bezosobowe z paragrafu 4170 dla Komendanta, Prezesa i kierowców wozów bojowych. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi paliwo za 4.586,69 zł, części zamienne do pojazdów - 2.787,82 zł, hełmy dla OSP Komorniki - 1.499 zł, materiały do remontu strażnicy  dla OSP Kleszczewo - 3.023,54 zł. Z paragrafu 4300 zapłacono za kurs prawa jazdy dla 6 osób 7.200 zł, badania lekarskie strażaków 800 zł, wymianę instalacji elektrycznej w strażnicy w Krzyżownikach 916 zł, usługi kominiarskie, badania techniczne,  wynajem autobusu, naprawy i przeglądy. Z paragrafu 4430 różne opłaty i składki zapłacono za ubezpieczenie samochodów,  budynków i członków OSP.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, wydatkowane są środki na usługi telefoniczne tj. 234,24 zł. Pozostała nie rozdysponowana rezerwa 20.000 zł zaplanowana na pokrycie wydatków  w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń kryzysowych.

 

Wydatki związane z poborem podatków i opłat ewidencjonowane są w  dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Wykonanie w dziale wynosi  68,67% planu.  Środki wydano między innymi na wynagrodzenia dla sołtysów za dostarczone podatnikom nakazy płatnicze oraz 2,5% od wpłaconej wartości podatków, opłaty pocztowe 10.728,29 zł, regenerację tonerów 1.016,44 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego ewidencjonowane są odsetki od  pożyczki z od kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę hali sportowej w Tulcach od kredytu zaciągniętego w BOŚ na budowę ulic w Tulcach oraz od kredytu zaciągniętego z BGK na zadania inwestycje. Wykonanie w dziale stanowi 27,64% planu. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3 miesięcznej. W dniu 09 czerwca 2010r. została podpisana umowa pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego przez Zakład Komunalny a dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w wysokości 3.901.047,35 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna na nieprzewidziane w planie budżetowym wydatki w wysokości 28.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie.

Z rozdziału 80101, paragrafu 2590 przekazywane są środki na prowadzenie szkoły podstawowej w Ziminie przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty I Upowszechniania Kultury Na Wsi. Dotacja przekazywana jest w miesięcznych ratach na 73 uczniów. Do realizacji zadań z zakresu oświaty Rada Gminy utworzyła dwie jednostki budżetowe tj.  Zespoły Szkół do prowadzenia szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkola w miejscowościach Kleszczewo i Tulce.

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach na dzień 30.06.2010r.:

 

Kleszczewo

treść

przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

razem

Liczba uczniów         

59

163

134

356

Liczba oddziałów

3

8

6

17

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

19,67

20,38

22,33

20,94

liczba nauczycieli w etatach

 

 

 

32,20

liczba pracowników obsługi

 

 

 

10,00

 

Tulce

 

treść

przedszkole

szkoła podstawowa

gimnazjum

razem

Liczba uczniów         

104

256

94

454

Liczba oddziałów

5

12

5

22

Średnia liczba uczniów w 1 oddziale

20,80

21,33

18,80

20,64

       

liczba nauczycieli w etatach

 

 

 

42,65

liczba pracowników obsługi

 

 

 

10,00

 

Wykonanie planu w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 85401 i 85446    przedstawia się następująco:

                                               Plan                        Wykonanie  % wykonania planu

Zespół Szkół Kleszczewo            2.546.478                  1.334.302,57                   52,40

Zespół Szkół Tulce                    2.789.016                  1.406.993,83                   50,45

 

Wydatkowanie środków:

 

Kleszczewo

Tulce

Opis

985.445,07

1.100.665,04

Wynagrodzenia z pochodnymi

62.253,84

72.641,74

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

29.055,64

22.601,86

Zakup materiałów, w tym między innymi:

8.283,74

5.034,26

Środki czystości

6.170,24

8.497,06

 

 

 

Kleszczewo – doposażenie pokoju nauczycielskiego

Tulce – kserokopiarka, zestaw do ćwiczeń sportowych, zabawki dla przedszkola, szafki do sekretariatu, żaluzje, aparat fotograficzny.

2.611,26

2.346,06

Materiały biurowe, druki

2.374,69

1.027,09

Sprzęt do kuchni w tym kuchenka

7.836,86

3.158,27

Pomoce dydaktyczne

85.221,72

44.898,65

Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)

 

22.905,98

 

Usługi remontowe, w tym:

Kleszczewo – remont pokoju nauczycielskiego, izby pamięci, zejście do stołówki

2.154,10

1.650,00

Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników

41.579,78

53.370,16

Zakup usług pozostałych, w tym między innymi:

3.283,31

1.888,79

Transport, wywóz śmieci

10.080,01

12.495,02

Korzystanie z hali sportowej

11.348,33

13.745,48

Naprawy, przeglądy, kominiarz, serwis komputerowy

988,61

0,00

Wynajem chodniczków wejściowych

4.442,16

8.149,60

Dzierżawa maszyny czyszczącej

732,00

732,00

Ochrona Juwentus

2.196,00

2.342,40

usługi w zakresie BHP i P.POŻ

3.449,87

2.025,83

ścieki

402,60

651,48

Zakup usług internetowych

471,37

669,72

Telekomunikacyjne usługi komórkowe

902,56

1.228,50

Telekomunikacyjne usługi stacjonarne

7.096,43

2.369,58

Podróże służbowe krajowe

2.264,00

2.041,00

Ubezpieczenie majątku

70.225,00

86.966,00

Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych

4.701,50

6.331,00

Szkolenia

548,39

335,13

Materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek

11.237,73

7.415,70

Akcesoria komputerowe (programy, tonery, i inne)

1.334.302,57

1.406.993,83

Razem

 

W rozdziale 80104 przedszkola przekazywane są środki  na podstawie porozumień za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Poznania  (8 - 9 dzieci) i Swarzędza (2 dzieci) - paragraf 2310. Na podstawie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla publicznych i niepublicznych przedszkoli przekazywane są dotacje: w paragrafie 2540 dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Tulcach (na 91 - 92 dzieci), w paragrafie 2590 dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświaty Oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie (na 11 dzieci). 

W rozdziale 80105 przekazywano środki za 1 dziecko z naszej gminy uczęszczające do przedszkola specjalnego w Poznaniu. Przekazano 5.526,66 zł.

W rozdziale 80113 księgowane są wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół na terenie naszej Gminy oraz dowóz do szkół specjalnych. Do szkół specjalnych dowóz dzieci do Poznania i Swarzędza wykonywany jest przez wyspecjalizowanego przewoźnika. Dowożonych było 8 dzieci.  Zapłacono 64.065,32 zł. Na terenie Gminy dowozem uczniów do szkół zajmuje się Zakład Komunalny. Za dowóz zapłacono 117.346,32 zł.  Wszystkie dzieci dowożone są do szkół bezpłatnie. Wykonanie w tym rozdziale stanowi  51,83% planu.

W rozdziale 80195  na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielona została dotacja dla publicznej jednostki oświaty na prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi przedszkole w Ziminie.

Księgowane są w tym rozdziale wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla dwóch osób.  Jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim dlatego wykonanie w paragrafach dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi jest nieco niższe. Wydano również środki między innymi na: nagrody dla uczniów 2.762,82 zł,  prowadzenie przedszkola w Gowarzewie przez Familijny Poznań  3.646,71 zł, prace ziemne przy szkole w Tulcach 8.814,35 zł, naprawę komputera 744 zł,  przejazdy autobusowe uczniów, Z paragrafu 4440 odprowadzono część środków stanowiących odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów  i dwóch pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan wykonany został w wysokości 30,87%.

W rozdziałach 85153 i 85154 ujęte są wydatki na profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje swoje zadania przyjęte przez Radę Gminy.  Działania skierowane są na profilaktykę wśród dzieci zwłaszcza w okresie wakacji.

W I półroczu środki z rozdziału 85153 i 85154 wydatkowane były  na następujące zadania:

·          Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  – na zadanie wydano 1.965,65 zł.

·          Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – na zadanie wydano 15.516,03  zł.

·         Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – na zadanie wydano  7.280,30 zł.

·         Na wynagrodzenia członków komisji  wydano 1.480 zł.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna, wykonanie w dziale wynosi 45,79%. W dziale tym wykazywane są wydatki dotyczące zadań zleconych i własnych. W rozdziale 85202 zaewidencjonowana została odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osób. Wykonany został plan na poziomie 48,45%. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Wydatki w rozdziale 85212  sfinansowane zostały z dotacji celowej na zadania zlecone. Plan został wykonany na poziomie 43,72%. W III kw. roku budżetowego zwiększą się świadczenia związane z  rozpoczęciem roku szkolnego i dojazdami do szkół.  W I półroczu wypłacono 591.644,10 zł świadczeń w tym: 540.464,10 zł  to świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 51.180 zł. Za 9 osób opłacana była składka ubezpieczeniowa od świadczeń pielęgnacyjnych łącznej wysokości 6.529 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale poniesiono na obsługę  zadania w tym między innymi: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, szkolenia, fundusz socjalny, nadzór nad programem komputerowym, tonery. W rozdziale 85213 wydatki na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych pokrywane są z dotacji na zadania zlecone 656,76 zł, a składki zdrowotne od zasiłku stałego finansowane są z dotacji na zadania własne 1.101,55 zł. Dotacje pokrywają 100% wydatków.  Plan został wykonany na poziomie 42,20%.

W następnym rozdziale 85214 księgowane są wydatki na zasiłki społeczne, które finansowane są z budżetu państwa oraz zasiłki społeczne finansowane z budżetu gminy wg poniższego  zestawienia:

 

Plan

Wykona- nie

% wykonania planu

Liczba osób otrzymująca świadczenia

Źródło finansowania

57.640,00

32.156,64

55,79

117

z dotacji celowej na zadania własne – zasiłki okresowe

94.828,00

36.493,27

38,48

241

z budżetu gminy – zasiłki celowe, celowe

152.468,00

68.649,91

45,03

202

Razem rozdział  85214

 

W rozdziale 85215 księgowane są wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych. Decyzje o wypłacie wydawane są na okres 6 miesięcy. Wykonanie planu w rozdziale wynosi 43,36%. Dodatki otrzymało 18 rodzin.  Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone. Z tego rozdziału opłacono opłaty pocztowe, opiekę autorską dotyczącą programu komputerowego i zakupiono toner.

W rozdziale 85216 realizowane są wypłaty związane z zasiłkami stałymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 wyniosły ogółem 183.930,99 zł, tj. 51,44% planu. Dotacja pokryła 7,96% wydatków. W Ośrodku Pomocy Społecznej  zatrudnionych było 8 osób (łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych). Środki wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz między innymi zakupiono: z paragrafu 4210 druki i artykuły biurowe, środki czystości, w paragrafie 4300 zaewidencjonowano opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, opłaty za wyjazdy do banku, z paragrafu 4750 zakupiono program komputerowy, tonery, monitor.

W rozdziale 85228 planowane są wydatki na świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób chorych i starszych na plan 9.679 zł, wykonanie wynosi 4.108,72 zł tj. 42,45%. Usługi świadczone były w I półroczu dla  2 osób. Nie było zapotrzebowania na większą ilość świadczeń.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki między innymi na:

-  27.541,30 zł  dożywianie uczniów w szkołach. Z dotacji pokryto 11.000 zł.

-    1.588,86 zł  żywność z Banku Żywności.

Dożywianiem objęte były dzieci we wszystkich szkołach.

W dziale 853 Polityka społeczna wykonanie w dziale wynosi 13,25%. Z rozdziału 85311 w I półroczu zakupiono bilety miesięczne na komunikację autobusową dla 3 osób otrzymujących rentę socjalną na dojazd do pracy lub rehabilitację. W rozdziale 85395  rozstrzygnięto konkurs na działania na rzecz niepełnosprawnych, podpisano umowę i przekazano środki w wysokości 3.700 zł (paragraf 2820). Ogłoszono również następny konkurs. Do wykorzystania jest kwota 2.300 zł (paragraf 2830). W pozostałych paragrafach rozdziału 85395 zaplanowano wydatki na realizację programu „Nie bój się, nie lękaj się – wypłyń na głębię”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki dotyczące Zespołów Szkół w Kleszczewie i Tulcach z rozdziałów 85401 i 85446  omówione zastały łącznie w dziale 801. W rozdziale 85415 wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów. Zaplanowano finansowane zadania z dotacji celowej na zadania własne gminy i środków własnych gminy. Stypendia dla uczniów zostały wypłacone w wysokości 25.771,20 zł. Plan został wykonany w wysokości 84,10%.

 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wykonany został w kwocie 755.684,26 zł co stanowi 7,23%.  Niskie wykonanie planu spowodowane jest  między innymi planowanymi zadaniami inwestycyjnymi.

Z rozdziału 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w I półroczu 2010r. nie były ponoszone wydatki.

W rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi, wydano na utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 34.856,49 zł tj. 41,54% planu w tym:  na zakup worków do segregacji śmieci, wywóz śmieci na wysypisko, wybudowanie ogrodzenia na pojemniki do śmieci w Tulcach przy budynku nad stawem 3.400 zł.

W rozdziale 90004 na utrzymanie zieleni wydano 24.291,10 zł co stanowi 2,73% planu.

Niskie wykonanie planu związane jest z zakładaną w  II półroczu realizacją zadania  Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych”.

Wydatki bieżące poniesiono między innymi na: zakup trawy, nawozu, paliwa do kosiarek,  urządzanie trawników, koszenie trawy, wycinkę drzew, utrzymanie terenów zielonych.

W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki związane  między innymi z zakupem karmy dla psów usługi weterynaryjne i prace wykonywane przez Zakład Komunalny.

W rozdziale 90015 wydatki bieżące to wydatki za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń świetlnych. Plan wydatków bieżących przyjęty został w wysokości 323.100 zł i wykonany w kwocie 146.602,30 co stanowi 45,37%. Z uwagi na to, że część wybudowanej sieci w latach poprzednich pozostała na stanie majątku Gminy zaplanowano wydatki w paragrafie 4210 i 4300 na ewentualne naprawy bądź uzupełnienia. Ze środków tych sfinansowano  likwidacje awarii w Śródce 1.220 zł oraz prace konserwatorskie w Tulcach, Nagradowicach i Kleszczewie za 2.230,77 zł              

W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową do cen biletów komunikacji autobusowej i do opłat za ścieki wprowadzane do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2010r. wynosi 35 osób, w tym dwie  osoby  na 0,75 etatu,  29  osób w pełnym wymiarze czasu pracy i 4 osoby na umowę zlecenie. Zakład otrzymał 405.027 zł  dotacji przedmiotowej  tj. 47,30% planu.

Wg przekazanego sprawozdania Rb-30 przychody zaplanowano ogółem na kwotę 2.931.106,07 zł, a wykonanie wynosi 1.888.932,60  zł w tym:  pokrycia amortyzacji która wynosi 253.737,95 zł i inne  zwiększenia tj. zwrot podatku dochodowego od osób prawnych za 2009r. w wysokości 31.487 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku 71.231,07 zł. W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 1.126.854,33 zł  tj. 56,40% planu. Głównie to wpłaty za bilety i wynajem autobusów 498.824,19 zł,  wpłaty za wodę  i odbiór ścieków 512.624,64 zł, wykonane usługi 108.349,44 zł. Oprocentowanie środków na rachunku bankowym wyniosło 4.228,35 zł. Otrzymano prowizje  od przekazanego podatku 121 zł oraz odszkodowanie za uszkodzone autobusy 22.743 zł.

Plan kosztów ogółem wynosi   2.931.106,07 zł, a wykonanie 1.888.932,60 zł, w tym: koszty wg paragrafów 1.458.286,98 zł,  odpisy amortyzacyjne 253.737,95 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 12.266 zł, stan środków obrotowych na 30.06.2010r. wynosi 164.641,67 zł.

 

Poniesione koszty na poszczególne rodzaje działalności:

Kwota

Przeznaczenie

733.085,85

Komunikacja autobusowa – główne koszty to wynagrodzenia wraz z pochodnymi 311.066,25zł; zakup materiałów 320.512,30 zł w tym: oleje, paliwo, części zamienne; energia 36.851,63 zł; ubezpieczenie 5.650 zł

100.401,42

Przepompownia w Tulcach

- główne koszty to opłaty za przekazane ścieki  do WCHIRZ  86.045,04 zł, naprawa pomp 5.566 zł

130.949,03

Oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach

- główne koszty to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.473,88 zł, energia 33.564,85 zł, analizy, monitorowanie i naprawy 14.998,44 zł, 

366.345,72

Wodociągi gminne  - główne koszty to: wynagrodzenia z pochodnymi 118.343,38 zł, energia elektryczna 43.998,39 , zakup wody 119.566,46 zł,  materiały i części zamienne 44.844,04 zł, opłaty środowiskowe, badania wody, ubezpieczenie.

108.349,44

Utrzymanie czystości,  terenów zieleni, remonty i konserwacja obiektów komunalnych – główne koszty to wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń 56.138,51 zł, zakup materiałów 26.807,09 zł, naprawa sprzętu.

Kwota

Przeznaczenie

19.155,52

Remont budynku w Markowicach

1.458.286,98

Razem koszty

 

Z dotacji 50.000 zł przekazanej na budowę sieci wodociągowej na nowych działkach wydano 45.295,24 zł.

Należności wymagalne stanowią kwotę 167.568,99 zł głównie dotyczą opłat za wodę i ścieki. Na zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty. Wydano 23 zawiadomienia o zamiarze odcięcia dostaw wody. Z tego 19 osób wystąpiło z wnioskiem o spłatę zadłużenia w ratach. Wobec 4 osób przewidywane jest odcięcie sieci wodociągowej. Zakład nie ma zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane są w terminie.

 

W rozdziale 90095 Pozostała działalność  plan został wykonany na poziomie 31,90%. Środki wydano między innymi za: zakup energii elektrycznej i gazu dotyczący budynków komunalnych głównie wynajmowanych jako lokale użytkowe 27.556,46 zł, zakup farby do malowania budynku komunalnego przy muszli koncertowej w Kleszczewie 594,02 zł, piasku do piaskownic i boiska w Ziminie 3.630,72 zł, remont budynku w Markowicach 17.519,60 zł, remont gabinetu stomatologicznego w Nagradowicach 3.965 zł, malowanie podestu w Nagradowicach 3.390,58 zł, demontaż  iluminacji świetlnych 3.019,50 zł, przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, ubezpieczenie, wniesiono udział w kosztach utrzymania budynku do Wspólnoty w Nagradowicach 2.644,98 zł. Kontynuowany jest remont budynku w Markowicach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wykonanie budżetu wynosi 74,05% planu. W ramach tego działu przekazywana jest dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w rozdziale 92114 i 92116.  W rozdziale 92114 przekazano wyższą dotację z uwagi  na organizowaną na koniec czerwca imprezę kulturalną z okazji „Dni Gminy Kleszczewo”.  W rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury z paragrafu 6220 przekazana została dotacja na budowę placów zabaw. Zadanie zostało wykonane. W rozdziale 92195 przekazano dotację celową dla Gminy Środa w wysokości 2.000 zł jako pomoc finansową na wykonanie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej. W rozdziale 92195 ujęto w planie  wydatków głównie zadania do  realizacji przez poszczególne Samorządy Wsi. Wydano  36.677,61 zł co stanowi 45,55% planu. Środki wydano na integrację poszczególnych wsi w tym między innymi: zakup nagród i słodyczy dla dzieci,  organizowanie festynu i wyjazdów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, plan wykonany został na poziomie 4,82%. W   planie rozdziału 92601 zaplanowano środki na budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole podstawowej w Ziminie. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków z Unii Europejskiej. W rozdziale 92695 w zakresie zadań bieżących na plan 113.650 zł wykonanie wynosi 40.030,11 zł tj. 35,22%.  W paragrafie 2820  zaplanowano środki na  wsparcie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Z dotacji korzysta klub sportowy „Clescevia”.  Na podstawie zawartej umowy Klub otrzymał 32.200 zł. Druga rata płatna jest do 30 września 2010r.  Na mocy Uchwał Rady Gminy jedna osoba korzysta  ze stypendium sportowego. Pozostałe wydatki z rozdziału 92695 dotyczą zakupu nagród i pucharów oraz pokrycia wyjazdów na zawody sportowe, kosztów związanych z wykonaniem tablic na boiska ORLIK, opłat za udział w zawodach sportowych.

 

W rozdziałach 01095, 75011, 75101,75107, 85212 i 85213 omówione zostały wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Na planowane  1.628.843 zł wydatków na zadania zlecone wykonanie wynosi 808.299,44 zł  co stanowi 49,62% planu. Wykaz tych wydatków w szczegółowości do paragrafu ujęty został na oddzielnych zestawieniach części tabelarycznej.

 

Na ogólną kwotę planowanych wydatków 29.555.003 zł wykonanie wynosi 8.201.198,06 zł co stanowi 27,75% planu. Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają wydatki materialne. W II półroczu realizowane są wydatki związane z „Budową ciśnieniowej sieci  kanalizacji sanitarnej  w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo,  Markowice, Kleszczewo, Poklatki oraz wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Krerowo, Kleszczewo, Poklatki oraz „Remont drogi gminnej Nr 329024P na odcinku Krzyżowniki - Śródka z przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową oświetlenia”. W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na zagospodarowanie trenu parku w Kleszczewie na cele rekreacyjne. Na te trzy zadania podpisane są umowy na dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

 

Stan należności i zobowiązań Gminy na 30 czerwiec 2010r. 

Treść

Należności ogółem w tym:

Należności wymagalne

Zobowiązania w tym

Zobowiązaniawymagalne

Urząd Gminy

1.452.113,09

185.166,81

40.711,81

0

Ośrodek Pomocy Społecznej

166.881,04

166.881,04

1.753,27

0

Zespół Szkół Kleszczewo

249,63

249,63

10.885,13

0

Zespół Szkół Tulce

553,39

553,39

13.915,35

0

Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S  i 28S

1.619.797,15

352.850,87

67.265,56

0

Zakład Komunalny

303.108,95

167.568,99

148.877,07

0

Ogółem

1.922.906,10

520.419,86

216.142,63

0

 

Należności zaległe wykazane w sprawozdaniu Urzędu Gminy omówione zostały w dziale 700, 756, 758, 852  i  900. Zaległe należności w Zespołach Szkół omówione zostały w rozdziale 80104 a w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale 852. Zaległe należności  wymagalne występujące w Zakładzie Komunalnym omówione zostały w wydatkach w  rozdziale 90017.

Planowany deficyt budżetowy

 

Plan

Wykonanie

Opis

21.244.094

8.923.636,00

Dochody

29.555.003

8.201.198,06

Wydatki

-8.310.909

+722.437,94

Deficyt  na 30.06.2010r. (dochody  minus wydatki)

Finansowanie deficytu

7.720.000

0,00

Przychody – kredyt w tym 4.000.000 na wyprzedzające finansowanie

984.809

1.647.112,63

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

393.900

173.400,00

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

8.310.909

1.473.712,63

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

 

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010r. wynosi 6.110.400,00 zł, w tym:

1.503.000,00   kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP.

2.555.400,00 zł kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ

2.052.000,00 zł kredyt  z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 327.564,22 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.724.435,78 zł) na budowę: ulic w Tulcach (700.000), drogi Zimin Nowy Świat (280.000), Moje Boisko Orlik  2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu (397.000), Moje Boisko Orlik  2012 w Tulcach (350.000), dróg na nowych terenach inwestycyjnych (325.000).

 

Rachunki dochodów własnych utworzone przez Radę Gminy

(kierownicy jednostek organizacyjnych nie tworzyli rachunków dochodów własnych):

Rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne

 

 

Jednostki

Stan gotówki na 01.01.2010

Dochody

Wydatki

Stan gotówki na 30.06.2010

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Zespół Szkół w Kleszczewie

6.215,54

82.000

51.400,71

82.000

53.353,84

4.262,41

Zespół Szkół w Tulcach

15.727,39

140.000

72.609,72

140.000

81.858,80

6.478,31


Dochody uzyskano z wpłat rodziców na wsad do kotła na przygotowanie posiłków dla dzieci, wpłaty osób dorosłych za korzystanie z obiadów oraz w Kleszczewie wpłatę z Rady Rodziców w wysokości 1.500 zł na doposażenie kuchni, zakupiono żywność i artykuły kuchenne.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

 

Jednostki

Stan gotówki na 01.01.2010

Dochody

Wydatki

Stan gotówki na 30.06.2010

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Zespół Szkół w Kleszczewie

2.196,12

8.000

1.875,61

8.000

2.633,19

1.438,54 

Zespół Szkół w Tulcach

6.513,88

8.000

4.198,81

8.000

8.659,56

2.053,13

 

Wpłaty dotyczą opłat za usługi ksero oraz oprocentowania środków na rachunku bankowym.

Zakupiono kserokopiarkę, papier do kserokopiarki, tonery, zapłacono za  naprawę kserokopiarek.

Realizacja  planowanych wydatków budżetu gminy nie wygasających z upływem 2009r.

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

600

Transport i łączność

405.044,00

 

Zagospodarowanie terenu , budowa parkingu i chodników przy

kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Szkół w Kleszczewie

360.010,00

 

Dział

Wyszczególnienie

Plan

 

Zagospodarowanie terenu przy placach zabaw – chodnik

w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice.

45.034,00

710

Działalność usługowa

6.100,00

 

Projekt zagospodarowania terenu w centrum miejscowości Gowarzewo

6.100,00

801

Oświata i wychowanie

19.667,00

 

Ogrodzenie  szkoły w Tulcach

19.667,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

54.196,00

 

Przebudowa , remont chodników przy Ośrodku Zdrowia w Nagradowicach

54.196,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

227.120,00

 

Budowa placów zabaw  w miejscowościach: Gowarzewo, Komorniki, Kleszczewo, Krzyżowniki, Markowice, Poklatki, Krerowo, Zimin, Śródka, Nagradowice”.

227.120,00

 

 

 

 

Razem

712.127,00

 

Uchwała Rady Gminy określiła termin realizacji wydatków do 30.06.2010r.

Z powyższego zestawienia nie zostały w terminie wykonane dwa zadania Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu i chodników przy kompleksie sportowym ORLIK i Zespole Szkół w Kleszczewie i ogrodzenie  szkoły w Tulcach. Zadania w terminie nie zostały wykonane ze względu na złe warunki atmosferyczne (mokre podłoże) oraz oczekiwanie na ziemię z budowy drogi S5. W Tulcach przed zamontowaniem ogrodzenia wykonywane są prace związane z nawiezieniem ziemi i niwelacją terenu.

 

Kleszczewo 12.08.2010r.