Zarządzenie Nr 55/2010

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

w sprawie:        wyznaczenia lidera gminnego dla prowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz,.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), § 31 ust. 1  Instrukcji Organizacyjnej  w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam  Panią Katarzynę Rybicką na lidera gminnego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

§ 2

Zakres zadań lidera gminnego określa Instrukcja Organizacyjna w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.