WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

 

o g ł a s z a

 

NABÓR  NA  ZASTĘPSTWO

NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

w

URZĘDZIE  GMINY

W KLESZCZEWIE

UL. POZNAŃSKA 4

63-005 KLESZCZEWO

 

Stanowisko urzędnicze :

Stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej.

 

Wymagania niezbędne  wobec  kandydata na  stanowisko urzędnicze:

1)     posiadanie  obywatelstwa polskiego,

2)     posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystanie z pełni praw publicznych,

3)     posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj.  wykształcenie  min. średnie ekonomiczne,

4)     znajomość zasad z zakresu księgowości

5)     niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

6)     nieposzlakowana opinia,

7)     biegła znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe kandydata na stanowisko urzędnicze:

1) znajomość zagadnień ustawy o finansach publicznych,

      2) znajomość zagadnień klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

1)     prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami

a)     sprawdzanie dokumentów pod  względem formalnym i rachunkowym,

b)     opisywanie dokumentów księgowych,

c)     przekazywanie zaakceptowanych do wypłaty dokumentów do kasy, względnie sporządzanie przelewów bankowych,

d)     księgowanie operacji gospodarczych Urzędu Gminy, drukowanie dzienników  miesięcznych.

2)  prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątku, zapasów   materiałowych, zapasów towarów i środków trwałych,

3)  wystawianie faktur i wysyłanie wezwań do zapłaty,

4)  rozliczanie podatku VAT,

5)  przygotowywanie materiałów księgowych do archiwum zakładowego,

6)  podejmowanie czynności  zmierzających  do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

7)  przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

8)  inne sprawy zlecone przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy lub Skarbnika Gminy.

 

Wymagane dokumenty :

1)     wypełniony kwestionariusz osobowy (druk ogólnodostępny) wraz z fotografią,

2)     CV,

3)     kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4)     oświadczenia kandydata o :

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5)     kopie świadectw  pracy  z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia.

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty należy składać  lub przesyłać  w terminie do dnia  05 września 2011r.   godz. 15.00 pod adresem :

Urząd Gminy w Kleszczewie

ul. Poznańska 4

63-005 Kleszczewo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na zastępstwo na  stanowisko urzędnicze – stanowisko ds.  księgowości budżetowej„

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 061/  8176017, 8176020, 8176033.

 

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy

 

                                                                                              mgr inż. Bogdan Kemnitz